รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทศพรสุขนันท์กนฺตวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระคมณวัฒน์สรณ์วรพัศกิตฺติวฑฺฒโนวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระศักดิ์ชัยอัมพวาสิริธโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระพลวัตไม้เรียงรตนปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระธัญณัฐเศรษฐจิวรตนโชโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระนิติพลชาญเชาว์อธิปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระวสุรัตน์นทีวัฒนาธมฺมรโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
8สามเณรกรณ์ดีทองหลางวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระกิตติคุณนาคเสนสมาจาโรวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
10พระปัญญาวุฒิเจือกโคกสูงภทฺทวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
11พระณัฐพลเรืองนวลปุญฺสมฺภโววัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
12พระณัฐกรณ์สุขเสมอวิสุทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
13พระรัชชานนท์ชูสังข์จนฺทสาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
14พระปฐมพงษ์เคลือคล้ายปรกฺกโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
15พระทัศไนยดิสโทรัสฐิตคุโณวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
16พระมงคลอ่อนน้อมสุปุญฺโวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
17พระรัชพลจันทร์เพ็งธมฺมรโตวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
18พระจิรพัฒน์กุลพัฒนปรีชาอตฺถทีโปวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
19สามเณรธรรมพรสิริราธาลักษมีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
20สามเณรจีรัฐติกาลดาหนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
21พระป้องเกียรติก้อนทองฐิตกิตฺติโกวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
22พระอมรปิ่นรอดขนฺติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
23พระอาภรณ์ปิ่นรอดอาปนฺโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
24พระมานพสุวรรณวงศ์สุวณฺณวํโสวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
25พระชาญวุฒิภาณุมาศโชติปญฺโวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
26พระชนุตร์มัชฌันติกะโชติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
27พระเรวัฒน์สมสูงรุจิวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
28พระนิธิงามสุวรรณรุจิโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
29พระณัฐวุฒิไพศาลธนวัฒน์คุณวุฑฺโฒวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
30พระโชคไพบูลย์อุ่นศรีธมฺมวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
31สามเณรลันจันทร์ทีวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
32สามเณรศรีไสววงศ์จันทร์ทาวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
33พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
34พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
35พระรพีเลิศธีรธรชินวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
36พระชวภณเคารพธรรมปญฺาวุโธวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37สามเณรอภิญโญบุญหงษ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38สามเณรธนธรณ์สีคำดีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39สามเณรวรกันต์บุญคงทองวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
40สามเณรธิวากรทิพย์พระวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41สามเณรอัครวัฒน์ภัทรสุขสมบัติวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
42สามเณรพงศธรอิงไธสงวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
43สามเณรนันทวุฒิแขจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
44สามเณรทินภัทรอินทะสร้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
45สามเณรพีรพัฒน์สงวนนามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
46สามเณรปวีนบุญน้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม