รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกรณ์ดีทองหลางวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
2สามเณรพงศธรอิงไธสงวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
3สามเณรพีรพัฒน์สงวนนามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
4สามเณรปวีนบุญน้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
5สามเณรนันทวุฒิแขจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
6สามเณรธิวากรทิพย์พระวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
7สามเณรลันจันทร์ทีวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
8สามเณรธรรมพรสิริราธาลักษมีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
9สามเณรธนธรณ์สีคำดีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
10สามเณรทินภัทรอินทะสร้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
11สามเณรวรกันต์บุญคงทองวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
12สามเณรอัครวัฒน์ภัทรสุขสมบัติวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
13สามเณรศรีไสววงศ์จันทร์ทาวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
14สามเณรอภิญโญบุญหงษ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
15สามเณรจีรัฐติกาลดาหนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
16พระทศพรสุขนันท์กนฺตวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระคมณวัฒน์สรณ์วรพัศกิตฺติวฑฺฒโนวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระอมรปิ่นรอดขนฺติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
19พระณัฐวุฒิไพศาลธนวัฒน์คุณวุฑฺโฒวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
20พระรัชชานนท์ชูสังข์จนฺทสาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
21พระรพีเลิศธีรธรชินวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
22พระป้องเกียรติก้อนทองฐิตกิตฺติโกวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
23พระทัศไนยดิสโทรัสฐิตคุโณวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
24พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
25พระวสุรัตน์นทีวัฒนาธมฺมรโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระรัชพลจันทร์เพ็งธมฺมรโตวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
27พระโชคไพบูลย์อุ่นศรีธมฺมวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
28พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
29พระชวภณเคารพธรรมปญฺาวุโธวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
30พระปฐมพงษ์เคลือคล้ายปรกฺกโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
31พระณัฐพลเรือนนวลปุญฺสมฺภโววัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
32พระปัญญาวุฒิเจือกโคกสูงภทฺทวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
33พระพลวัตไม้เรียงรตนปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระธัญณัฐเศรษฐจิวรตนโชโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระเรวัฒน์สมสูงรุจิวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
36พระนิธิงามสุวรรณรุจิโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
37พระณัฐกรณ์สุขเสมอวิสุทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
38พระกิตติคุณนาคเสนสมาจาโรวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
39พระศักดิ์ชัยอัมพวาสิริธโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระมงคลอ่อนน้อมสุปุญฺโวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
41พระมานพสุวรรณวงศ์สุวณฺณวํโสวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
42พระจิรพัฒน์กุลพัฒนปรีชาอตฺถทีโปวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
43พระนิติพลชาญเชาว์อธิปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระอาภรณ์ปิ่นรอดอาปนฺโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
45พระชาญวุฒิภาณุมาศโชติปญฺโวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
46พระชนุตร์มัชฌันติกะโชติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง