รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรัชชานนท์ชูสังข์จนฺทสาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
2พระนิติพลชาญเชาว์อธิปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระนิธิงามสุวรรณรุจิโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
4พระปฐมพงษ์เคลือคล้ายปรกฺกโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
5พระป้องเกียรติก้อนทองฐิตกิตฺติโกวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
6พระปัญญาวุฒิเจือกโคกสูงภทฺทวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
7พระพลวัตไม้เรียงรตนปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระมงคลอ่อนน้อมสุปุญฺโวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
9พระมานพสุวรรณวงศ์สุวณฺณวํโสวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
10พระรพีเลิศธีรธรชินวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
11พระกิตติคุณนาคเสนสมาจาโรวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
12พระรัชพลจันทร์เพ็งธมฺมรโตวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
13พระวสุรัตน์นทีวัฒนาธมฺมรโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระศักดิ์ชัยอัมพวาสิริธโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระอมรปิ่นรอดขนฺติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
16พระอาภรณ์ปิ่นรอดอาปนฺโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
17พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
18พระเรวัฒน์สมสูงรุจิวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
19พระโชคไพบูลย์อุ่นศรีธมฺมวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
20พระชวภณเคารพธรรมปญฺาวุโธวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
21พระธัญณัฐเศรษฐจิวรตนโชโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระคมณวัฒน์สรณ์วรพัศกิตฺติวฑฺฒโนวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
24พระจิรพัฒน์กุลพัฒนปรีชาอตฺถทีโปวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
25พระชนุตร์มัชฌันติกะโชติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
26พระทัศไนยดิสโทรัสฐิตคุโณวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
27พระชาญวุฒิภาณุมาศโชติปญฺโวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
28พระทศพรสุขนันท์กนฺตวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระณัฐวุฒิไพศาลธนวัฒน์คุณวุฑฺโฒวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
30พระณัฐพลเรือนนวลปุญฺสมฺภโววัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
31พระณัฐกรณ์สุขเสมอวิสุทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
32สามเณรอภิญโญบุญหงษ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
33สามเณรศรีไสววงศ์จันทร์ทาวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
34สามเณรกรณ์ดีทองหลางวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
35สามเณรจีรัฐติกาลดาหนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
36สามเณรอัครวัฒน์ภัทรสุขสมบัติวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37สามเณรนันทวุฒิแขจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38สามเณรวรกันต์บุญคงทองวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39สามเณรลันจันทร์ทีวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
40สามเณรพีรพัฒน์สงวนนามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41สามเณรพงศธรอิงไธสงวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
42สามเณรทินภัทรอินทะสร้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
43สามเณรธนธรณ์สีคำดีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
44สามเณรปวีนบุญน้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
45สามเณรธรรมพรสิริราธาลักษมีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
46สามเณรธิวากรทิพย์พระวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม