รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคมณวัฒน์สรณ์วรพัศกิตฺติวฑฺฒโนวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระธัญณัฐเศรษฐจิวรตนโชโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระศักดิ์ชัยอัมพวาสิริธโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระวสุรัตน์นทีวัฒนาธมฺมรโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระนิติพลชาญเชาว์อธิปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
6สามเณรกรณ์ดีทองหลางวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระทศพรสุขนันท์กนฺตวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระพลวัตไม้เรียงรตนปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
10พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
11พระรพีเลิศธีรธรชินวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
12พระกิตติคุณนาคเสนสมาจาโรวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
13สามเณรนันทวุฒิแขจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
14สามเณรปวีนบุญน้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
15สามเณรพงศธรอิงไธสงวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
16สามเณรพีรพัฒน์สงวนนามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17สามเณรวรกันต์บุญคงทองวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
18สามเณรอภิญโญบุญหงษ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19สามเณรอัครวัฒน์ภัทรสุขสมบัติวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
20สามเณรธนธรณ์สีคำดีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
21สามเณรทินภัทรอินทะสร้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22พระชวภณเคารพธรรมปญฺาวุโธวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
23สามเณรธิวากรทิพย์พระวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
24พระรัชชานนท์ชูสังข์จนฺทสาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
25พระโชคไพบูลย์อุ่นศรีธมฺมวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
26พระเรวัฒน์สมสูงรุจิวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
27พระจิรพัฒน์กุลพัฒนปรีชาอตฺถทีโปวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
28พระอาภรณ์ปิ่นรอดอาปนฺโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
29สามเณรจีรัฐติกาลดาหนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
30พระอมรปิ่นรอดขนฺติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
31พระชนุตร์มัชฌันติกะโชติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
32สามเณรศรีไสววงศ์จันทร์ทาวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
33พระชาญวุฒิภาณุมาศโชติปญฺโวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
34พระณัฐกรณ์สุขเสมอวิสุทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
35สามเณรลันจันทร์ทีวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
36พระรัชพลจันทร์เพ็งธมฺมรโตวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
37พระณัฐพลเรือนนวลปุญฺสมฺภโววัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
38พระมานพสุวรรณวงศ์สุวณฺณวํโสวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
39พระมงคลอ่อนน้อมสุปุญฺโวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
40พระณัฐวุฒิไพศาลธนวัฒน์คุณวุฑฺโฒวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
41พระทัศไนยดิสโทรัสฐิตคุโณวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
42พระปัญญาวุฒิเจือกโคกสูงภทฺทวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
43พระป้องเกียรติก้อนทองฐิตกิตฺติโกวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
44พระปฐมพงษ์เคลือคล้ายปรกฺกโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
45พระนิธิงามสุวรรณรุจิโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
46สามเณรธรรมพรสิริราธาลักษมีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง