รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๐๐๓๗ - วัดนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระน้อมวงค์นนท์พรมกตธมฺโมวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
2พระณัฐวุฒิวงค์นนท์พรมฐานวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
3พระชินกฤตน้อยศิริสุทฺธาโสวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
4พระณรงค์ชัยภิภพสุปภาโสวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
5พระยศกรอ้นสุวรรณกตคุโณวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
6พระโสฬสซีคภทฺทโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
7พระธีรพรรณรังษีบุตรสุภกิจฺโจวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
8พระนัฐชัยศรีพรมอติภทฺโทวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
9พระสุระทรงสอาดปวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
10พระธีรภัทร์สุขมีชาคโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
11พระโชวโอะงุระโชติโกวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
12พระภานุวัฒน์นิยมพร้อมถาวโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
13พระภัควัตนาคเนื้อนิ่มอาภสฺสโรวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
14สามเณรภูผาแมลงภู่ทองวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
15สามเณรสิทธิชัยบุษบงวัดนวลจันทร์คณะเขตบึงกุ่ม
16พระธะนะทนสุขศรีผาสุกาโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
17พระบุณยณกรบุญยะพุกกนะฐานรโตวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
18พระศุภพัฒน์จิตต์ชื่นนาควโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
19พระศิวัชนาคพรหมปภากโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
20พระชนินทร์สุขศาลาจนฺทสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
21พระณัฐวุฒิโพธิ์มากอนาวิโลวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
22พระวรรณศิลป์มหาสุวรรณปญฺญาสาโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
23พระสรวิชญ์ปอประสิทธิ์ปิยธมฺโมวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
24พระปิยวัฒน์คงเนียมฐานิสฺสโรวัดบางเตยคณะเขตบึงกุ่ม
25สามเณรเมธานนท์ชาญชำนิวัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
26สามเณรนันทวัฒน์จักรกะพงษ์วัดบุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตบึงกุ่ม
27พระทศพรข้องม่วงอธิวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
28พระเพชรฐากรข้องม่วงมหาวีโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
29พระนรบดีรวยรื่นฐานวโรวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
30สามเณรกิตติทัศน์รุ่งเรื่องวัดพิชัยคณะเขตบึงกุ่ม
31พระนิตินันท์แสงเพชรสุภากาโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
32พระชัยธวัชวรนามอภิฉนฺโทวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
33พระชาญเวชวันดีปภาธโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
34พระนิคมสุวรรณจิตฺตทนฺโตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
35พระรัฐพลรุ่งโรจน์เจริญผลปญฺญาวโรวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม
36พระสมชายอมรชูเดชคุณยุตฺโตวัดสุวรรณประสิทธิ์คณะเขตบึงกุ่ม