รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนกรพานิชย์วัฒนานนท์ธนธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระอำนาจเหลืองสกุลพงษ์ปญฺญาพโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระสรคมเปรมพงษ์คุณธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระสันตติมุ้งบังสนฺติธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระธรรมมงคลหลักทรัพย์โกสลธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรทินกรคีริมาลีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรอดิศักดิ์เผยศิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรนราวิชญ์กาชัยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรกฤษดนัยแสงโทโพธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรเจษฎาเพชรน้อยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรสหรัฐแซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรอาทิตย์แซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13พระภรัณยูยิ่งนึกวทญฺญูวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
14พระชาคริตขำหาญอธิปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
15พระยุทธนาทองดีอโนมปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16สามเณรมณีชัยภิญโญฤทธิ์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม