รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษดนัยแสงโทโพธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2สามเณรทินกรคีริมาลีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3สามเณรนราวิชญ์กาชัยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4สามเณรมณีชัยภิญโญฤทธิ์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
5สามเณรสหรัฐแซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรอดิศักดิ์เผยศิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรอาทิตย์แซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8สามเณรเจษฎาเพชรน้อยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9พระสรคมเปรมพงษ์คุณธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10พระธนกรพานิชย์วัฒนานนท์ธนธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11พระอำนาจเหลืองสกุลพงษ์ปญฺญาพโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12พระภรัณยูยิ่งนึกวทญฺญูวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
13พระสันตติมุ้งบังสนฺติธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14พระชาคริตขำหาญอธิปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
15พระยุทธนาทองดีอโนมปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระธรรมมงคลหลักทรัพย์โกสลธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน