รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษดนัยแสงโทโพธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2พระชาคริตขำหาญอธิปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
3สามเณรทินกรคีริมาลีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระธนกรพานิชย์วัฒนานนท์ธนธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5พระธรรมมงคลหลักทรัพย์โกสลธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6สามเณรนราวิชญ์กาชัยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7พระภรัณยูยิ่งนึกวทญฺญูวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
8สามเณรมณีชัยภิญโญฤทธิ์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
9พระยุทธนาทองดีอโนมปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
10พระสรคมเปรมพงษ์คุณธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรสหรัฐแซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12พระสันตติมุ้งบังสนฺติธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13สามเณรอดิศักดิ์เผยศิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรอาทิตย์แซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15พระอำนาจเหลืองสกุลพงษ์ปญฺญาพโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
16สามเณรเจษฎาเพชรน้อยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน