รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษดนัยแสงโทโพธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
2สามเณรทินกรคีริมาลีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระธนกรพานิชย์วัฒนานนท์ธนธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระธรรมมงคลหลักทรัพย์โกสลธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
5สามเณรนราวิชญ์กาชัยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
6พระสรคมเปรมพงษ์คุณธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7สามเณรสหรัฐแซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8พระสันตติมุ้งบังสนฺติธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรอดิศักดิ์เผยศิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรอาทิตย์แซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11พระอำนาจเหลืองสกุลพงษ์ปญฺญาพโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรเจษฎาเพชรน้อยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
13พระชาคริตขำหาญอธิปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
14พระภรัณยูยิ่งนึกวทญฺญูวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
15สามเณรมณีชัยภิญโญฤทธิ์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระยุทธนาทองดีอโนมปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม