รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดสามพระยา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๓๐๐๘ - วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติศักดิ์เห็มสีดาวัดสามพระยาวัดสามพระยา
2สามเณรสุขสวรรค์สีหาลาดวัดสามพระยาวัดสามพระยา
3พระทวีพาลาสิริสุโขวัดสามพระยาวัดสามพระยา
4พระธนาวุฒิแก้วท่าพยาสนฺติธมฺโมวัดสามพระยาวัดสามพระยา
5พระวิฑูรย์ศรีสัตยากิตฺติธมฺโมวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
6พระธีร์ธวัชภานุมาศเมธีธมฺมธโรวัดใหม่อมตรสวัดสามพระยา
7พระใบฎีกาณัฐวัตรม่วงปานกนฺตสีโลวัดอินทรวิหารวัดสามพระยา
8พระปฏิพลเอมโอดพยตฺโตวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
9สามเณรเกียรติพัฒน์เตชะสาวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
10สามเณรวรินทรแก้วดีวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
11สามเณรภาคินนาลาดวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
12สามเณรดนุสรรค์ดีโสภาวัดภคินีนาถวัดภคินีนาถ
13พระฉัตรชัยกล่ำสามเรือนฐิตโชติวัดทองวัดภคินีนาถ
14พระวีระวัฒน์มิ่งแก้วปุงฺคโววัดทองวัดภคินีนาถ
15พระรัตน์ธวุธขุนพิลึกกตคุณีวัดทองวัดภคินีนาถ
16สามเณรรัฐภูมิอำนวยวัดทองวัดภคินีนาถ
17สามเณรกันตพัฒน์แสงอรุณวัดทองวัดภคินีนาถ
18สามเณรณัฐนนท์ดำรงค์เชื้อวัดทองวัดภคินีนาถ
19สามเณรศรีเธียร์ยอดดำเนินวัดทองวัดภคินีนาถ
20สามเณรชัยวัฒน์สร้อยเสนาวัดทองวัดภคินีนาถ
21สามเณรศุภฤกษ์ยศพลวัดทองวัดภคินีนาถ
22สามเณรภูวเดชเหล็กดีวัดทองวัดภคินีนาถ
23สามเณรอณุชาทิพยะวัดทองวัดภคินีนาถ
24พระสมบัติดอกไม้จีนปภงฺกโรวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
25พระวิลพลทิพเพทาวีรพโลวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
26พระสุรชัยเขียวสีชยวีโรวัดสิงห์วัดภคินีนาถ
27พระวรวิทย์เต็กบุญตามอมโรวัดใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ