รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๔๐๑๒ - วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจักรกฤษภู่เกาะยสินฺโทวัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
2พระอภิสิทธิ์แสงศรีธูปถิรสทฺโธวัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
3พระอนุภัทรฤทธิ์กระจายอนุตฺตโรวัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
4พระมรุเดชนิลสุพรรณเตชธมฺโมวัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
5พระณัฐวุฒิรักเสมอใจฐานวุฑฺโฒวัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
6สามเณรจิตติพันธ์น้ำคำวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
7สามเณรทินกรอุดมพรเกิดผลวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
8สามเณรธนพลปทุมมาศวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
9สามเณรธนภัทรภูธรรมมาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
10สามเณรพนสณฑ์ตีเงินวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
11สามเณรพฤฒิพงค์เครือเนตรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
12สามเณรพัชรากรเรียมสันเทียะวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
13สามเณรภานุวัฒน์เหง้าน้อยวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
14สามเณรรังสิมนตุ์พิมพาวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
15สามเณรศรัณย์ภัทรกรุณานำวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
16สามเณรศราวุธทองสดวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
17สามเณรศิรวิทย์บุญเลิศวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
18สามเณรศุภณัฐแซ่จิววัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
19สามเณรศุภวัฒน์กะนะหาวงศ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
20สามเณรอนุสรณ์รุ่งเจริญวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
21สามเณรกิตตินันท์ติยะเฟื่อยวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
22สามเณรศาสน์ตราเพ็ชรงามวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
23สามเณรพงษ์เดชจันทร์เพชรวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
24สามเณรมนุราชเมธีวรรณพงษ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
25สามเณรณภัทรเขียวอ้วนวัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
26สามเณรปรภัทรคำพันธ์วัดกุศลสมาครวัดพระพิเรนทร์
27พระเจษฎ์จันทร์อำนวยสุขวงศ์สุขวํโสวัดสระเกศวัดสระเกศ
28พระนิวิฐพลเธียรจารุมาศจารุธมฺโมวัดสระเกศวัดสระเกศ
29พระวรายุศาสตร์สาระญาณวโรวัดสระเกศวัดสระเกศ
30พระสุธีวงศ์นำทรัพย์สุธมฺโมวัดสระเกศวัดสระเกศ
31พระวัชรศักดิ์บัวแก้วธมฺมวชิโรวัดสระเกศวัดสระเกศ
32สามเณรชนะพลเหล่าคุณค่าวัดสระเกศวัดสระเกศ
33สามเณรณัฐวัฒน์บุตรวงษ์วัดสระเกศวัดสระเกศ
34สามเณรธนวัฒน์ไสโยธาวัดสระเกศวัดสระเกศ
35พระธนชัยศรีวัฒนาพรกุลธนปญฺโญวัดสุนทรธรรมทานวัดสระเกศ
36พระธนากรเขมวิลาสถาวโรวัดสุนทรธรรมทานวัดสระเกศ
37พระวีรเทพสกุลเยี่ยมญาณวีโรวัดสุนทรธรรมทานวัดสระเกศ
38พระพัสกรสมสงวนสิทธิ์ธมฺมธโรวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
39พระวินัยสงวนพงษ์ภทฺทจาโรวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
40สามเณรชวินธรเศวตโยธินวัดมหรรณพารามวัดมหรรณพาราม