รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดยานนาวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๖๐๑๔ - วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 72 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคิรากร-นารโทวัดยานนาวาวัดยานนาวา
2พระธนรักษ์จรุงพรสวัสดิ์กตปุญฺโญวัดยานนาวาวัดยานนาวา
3พระฐิติพงศ์ดำรงค์การพานิชชยปญฺโญวัดยานนาวาวัดยานนาวา
4พระพงศธรละเอียดดีนันท์กิตฺติญาโณวัดยานนาวาวัดยานนาวา
5พระธีรวัฒน์ยศกรจีรารัตน์สุทฺธจิตฺโตวัดยานนาวาวัดยานนาวา
6พระทวีชัยโสภาวงศ์โอหิตภาโรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
7พระธีธัชพิชญวิญญูสกุลธีรงฺกุโรวัดยานนาวาวัดยานนาวา
8พระปวีขลิบสุวรรณจิรวฑฺฒโนวัดยานนาวาวัดยานนาวา
9สามเณรโสภณรามัญวงศ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
10สามเณรธนธรณ์ใจดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
11สามเณรฤทธิพรสุขวงษ์จันทร์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
12สามเณรเมฆใจดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
13สามเณรกันดิศเชาวกรกุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
14สามเณรกฤษฎาคุณละวัดยานนาวาวัดยานนาวา
15สามเณรรณชัยพลช้างวัดยานนาวาวัดยานนาวา
16สามเณรพีรวัสเจริญสุขวัดยานนาวาวัดยานนาวา
17สามเณรธนาดุลผุยนาเพียงวัดยานนาวาวัดยานนาวา
18สามเณรทรงยศสายงามวัดยานนาวาวัดยานนาวา
19สามเณรธนวัฒน์คงกระพันธ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
20สามเณรทินกรวีระกิตติธาดาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
21สามเณรธนิยะชวนรัมย์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
22สามเณรรุจิภาสศรมยุราวัดยานนาวาวัดยานนาวา
23สามเณรกฤษฏิ์เชาวกรกุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
24สามเณรพสิษฐ์รักไทยวัดยานนาวาวัดยานนาวา
25สามเณรนิสสรณ์เชียงทาวัดยานนาวาวัดยานนาวา
26สามเณรวีรวัฒน์สีม่วงวัดยานนาวาวัดยานนาวา
27สามเณรอภิวัฒน์วรฮาดวัดยานนาวาวัดยานนาวา
28สามเณรไม้ใจดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
29สามเณรอ้ายโนนใจดีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
30สามเณรรัฐพลแว่นทองวัดยานนาวาวัดยานนาวา
31สามเณรสุรเชษฐ์ลาดมุณีวัดยานนาวาวัดยานนาวา
32สามเณรศุภณัฐสว่างวงษ์วัดยานนาวาวัดยานนาวา
33สามเณรสุภวุฒิใบบัววัดยานนาวาวัดยานนาวา
34สามเณรนนท์เตทุ่งวัดยานนาวาวัดยานนาวา
35สามเณรศักดิ์ตะวันแก้วละมุลวัดยานนาวาวัดยานนาวา
36พระฉัตรมงคลมูลมณีฉตฺตมงฺคโลวัดบรมสถลวัดยานนาวา
37พระกฤษณะเปรมบุญสุปปุญฺโญวัดบรมสถลวัดยานนาวา
38พระกุลธวัชเพ็งจันทร์วชิรจนฺโทวัดบรมสถลวัดยานนาวา
39สามเณรอาโศกพานิชวัดบรมสถลวัดยานนาวา
40สามเณรพสกรมีไกรราชวัดบรมสถลวัดยานนาวา
41สามเณรบารมีพิมพกรรณ์วัดบรมสถลวัดยานนาวา
42พระศุภกาญจน์ราสุวรรณสีลสํวโรวัดดอกไม้วัดยานนาวา
43พระณรงค์ฤทธิ์แสนคำหมื่นฐิตธมฺโมวัดดอกไม้วัดยานนาวา
44สามเณรณัฐกิตติ์แพทย์มดวัดดอกไม้วัดยานนาวา
45สามเณรปิสาลเจ็ดวัดดอกไม้วัดยานนาวา
46สามเณรอนุชาแซ่ลิ้มวัดดอกไม้วัดยานนาวา
47สามเณรณัฐพลแสงแก้ววัดดอกไม้วัดยานนาวา
48พระพีรพัฒน์ค่ำสุริยาสุทฺธิวีโรวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
49สามเณรนิปุณจงแอบกลางวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา
50สามเณรพชรวันแสนวัดสุทธิวรารามวัดยานนาวา