รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอานนท์กลั่นชื่นจิรวฑฺฒโนวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
2พระณัฐวุฒิเจือจันทร์พิพัฒน์อภินนฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
3สามเณรคุณากรเวียงพันศักดิ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
4สามเณรสุภนัยวนาดำรงแก้ววัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
5สามเณรสมชายฟ้าขอบหมอกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรสุวิทย์พนาครรชิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรจรัลชัยทะเลเลื่อนไหลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8สามเณรวุฒิพงษ์ปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรกฤตนัยธาราทัศนีย์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
10สามเณรครองยุทธเวียงธรรมทองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรธนวิชญ์เวียงกวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12สามเณรทัตเทพวนาเจริญแสงวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรอาทิตย์ไพรวิภาวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
14สามเณรนิธิกรปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15พระสัมพันธ์แซ่โคว้สีลคุโณวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
16พระสายัณห์สวัสดิ์เรืองภทฺทโกวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
17พระวิชชาจิวาสุวรรณอภินนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
18พระพงศกรวฒฺโนภาสเตชพโลวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
19พระณัฐพงษ์เจริญสุขฐิตวํโสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
20พระสมมารถสุขมาวราสโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
21พระเดือน-โลกะธรรมะวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
22พระกรเคอ-กุสระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
23พระสันติ-จันติมาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
24สามเณรแดง-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
25สามเณรเปา-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
26สามเณรวิท-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
27สามเณรขวัญ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
28สามเณรเอกวิทย์ผนึกทองวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
29สามเณรกฤตเมธแก้วเจือวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
30พระเศรษฐาจันทร์เจริญปภสฺสรจิตฺโตวัดบางนาในวัดบางนาใน
31พระสุธิราชสงพิมพ์สิริสาโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
32พระเฉลิมชัยบุตตะพิมพ์นนฺทิโยวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
33สามเณรวันชัย-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
34สามเณรปฏิภาณแสนขุนท้าววัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
35สามเณรพีรพัฒน์ศิริประกอบวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
36สามเณรเล็ก-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
37สามเณรสิทธิเชนสุวรรณวิโกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
38สามเณรวิชาฤทธิ์จันทนาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
39สามเณรราชันย์-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
40สามเณรนาวินสุขสมบูรณ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
41สามเณรราชนาวีควรดีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
42สามเณรชานนมั่นใจวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม