รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวิชาฤทธิ์จันทนาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
2สามเณรแดง-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
3สามเณรเอกวิทย์ผนึกทองวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4สามเณรเล็ก-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
5สามเณรเปา-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรอาทิตย์ไพรวิภาวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรสุวิทย์พนาครรชิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8สามเณรสุภนัยวนาดำรงแก้ววัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
9สามเณรสิทธิเชนสุวรรณวิโกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
10สามเณรสมชายฟ้าขอบหมอกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรวุฒิพงษ์ปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12สามเณรวิท-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรวันชัย-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
14สามเณรราชันย์-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
15สามเณรราชนาวีควรดีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
16สามเณรพีรพัฒน์ศิริประกอบวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
17สามเณรปฏิภาณแสนขุนท้าววัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
18สามเณรกฤตนัยธาราทัศนีย์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
19สามเณรกฤตเมธแก้วเจือวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
20สามเณรขวัญ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
21สามเณรครองยุทธเวียงธรรมทองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
22สามเณรคุณากรเวียงพันศักดิ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
23สามเณรจรัลชัยทะเลเลื่อนไหลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
24สามเณรชานนมั่นใจวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
25สามเณรนิธิกรปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26สามเณรนาวินสุขสมบูรณ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
27สามเณรทัตเทพวนาเจริญแสงวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
28สามเณรธนวิชญ์เวียงกวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
29พระกรเคอ-กุสระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
30พระสันติ-จันติมาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
31พระอานนท์กลั่นชื่นจิรวฑฺฒโนวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
32พระณัฐพงษ์เจริญสุขฐิตวํโสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
33พระเฉลิมชัยบุตตะพิมพ์นนฺทิโยวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
34พระเศรษฐาจันทร์เจริญปภสฺสรจิตฺโตวัดบางนาในวัดบางนาใน
35พระสายัณห์สวัสดิ์เรืองภทฺทโกวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
36พระสมมารถสุขมาวราสโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
37พระสุธิราชสงพิมพ์สิริสาโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
38พระสัมพันธ์แซ่โคว้สีลคุโณวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
39พระวิชชาจิวาสุวรรณอภินนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
40พระณัฐวุฒิเจือจันทร์พิพัฒน์อภินนฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
41พระพงศกรวฒฺโนภาสเตชพโลวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
42พระเดือน-โลกะธรรมะวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา