รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๙๐๓๔ - วัดบางนานอก
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรเคอ-กุสระวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
2สามเณรกฤตนัยธาราทัศนีย์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
3สามเณรกฤตเมธแก้วเจือวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
4สามเณรขวัญ-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
5สามเณรครองยุทธเวียงธรรมทองวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
6สามเณรคุณากรเวียงพันศักดิ์วัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
7สามเณรจรัลชัยทะเลเลื่อนไหลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
8สามเณรชานนมั่นใจวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
9พระณัฐพงษ์เจริญสุขฐิตวํโสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
10พระณัฐวุฒิเจือจันทร์พิพัฒน์อภินนฺโทวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
11สามเณรทัตเทพวนาเจริญแสงวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
12สามเณรธนวิชญ์เวียงกวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
13สามเณรนาวินสุขสมบูรณ์วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
14สามเณรนิธิกรปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
15สามเณรปฏิภาณแสนขุนท้าววัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
16พระพงศกรวฒฺโนภาสเตชพโลวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
17สามเณรพีรพัฒน์ศิริประกอบวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
18สามเณรราชนาวีควรดีวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
19สามเณรราชันย์-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
20สามเณรวันชัย-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
21พระวิชชาจิวาสุวรรณอภินนฺโทวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
22สามเณรวิชาฤทธิ์จันทนาวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
23สามเณรวิท-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
24สามเณรวุฒิพงษ์ปฐพีคีรีกุลวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
25สามเณรสมชายฟ้าขอบหมอกวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
26พระสมมารถสุขมาวราสโยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตพระโขนง-บางนา
27พระสันติ-จันติมาวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
28พระสัมพันธ์แซ่โคว้สีลคุโณวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
29พระสายัณห์สวัสดิ์เรืองภทฺทโกวัดบุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
30สามเณรสิทธิเชนสุวรรณวิโกวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
31พระสุธิราชสงพิมพ์สิริสาโรวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
32สามเณรสุภนัยวนาดำรงแก้ววัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
33สามเณรสุวิทย์พนาครรชิตวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
34สามเณรอาทิตย์ไพรวิภาวีวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
35พระอานนท์กลั่นชื่นจิรวฑฺฒโนวัดวชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
36พระเฉลิมชัยบุตตะพิมพ์นนฺทิโยวัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
37พระเดือน-โลกะธรรมะวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
38สามเณรเปา-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
39สามเณรเล็ก-วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
40พระเศรษฐาจันทร์เจริญปภสฺสรจิตฺโตวัดบางนาในวัดบางนาใน
41สามเณรเอกวิทย์ผนึกทองวัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
42สามเณรแดง-วัดบางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา