รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอัศวินว่องวรรธนะกุลธมฺมอสฺสวีวัดยางคณะเขตสวนหลวง
2พระศิวัชชัยไตรอังกูรวรงฺกุโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
3พระสุวินวิมลสมสุชาโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4พระชัยชนะยี่ลกอนุภทฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระวงษกรม่วงไหมทองขนฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระสุทธิพงษ์ศรีวารินทร์ขนฺติโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
7พระกิตติพงศ์ปานอุทัยกิตฺติวฑฺโฒวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระขวัญอยู่ดีพะเนาว์จินฺตามโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระมนตรีรื่นเริงสิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10พระสมคิดจันทร์แดงปริมุตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระกชามาศวัฒนศรศักดิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระเกล้านรินทร์สดกำปังนรินฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระวันชัยอินทพงษ์อินฺทวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
14พระชัยชนะรัชตะทรัพย์อภิสมฺปนฺโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
15พระวัฒนชัยแย้มพวงวัฒนธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
16พระสุชาติมาเอี่ยมสุชาโตวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
17พระธีรพลแยบเกษตรธีรพโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
18พระกฤษฏาธนะพันธ์สุภาจาโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
19พระณัฐพงศ์บุญศิริสิริปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
20พระนัธชัยชาติกานนท์คุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
21พระนราวิชญ์น้อยมีคุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
22พระอนุรักษ์หงษ์เงินจนฺทธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
23พระศราวุธปานวงศ์ธมฺมฏฺฐิโตวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
24พระจักรกฤษณ์ตันติพัฒนะมนตรีจกฺกวลาโภวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
25สามเณรกันตพงศ์วงษ์สุวรรณวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
26สามเณรชิเมา-วัดทองในคณะเขตสวนหลวง
27พระธงชัยสุริวงค์คุณธโรวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
28พระภาณุวิชญ์นิลดำภทฺทิโยวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
29พระอาทิตย์ทองสุทธิ์อติพโลวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
30พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
31พระสัญญาแก้วดำฐิตสีโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
32พระวรรณวุฒิทองละมุนฐิตจิตฺโตวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
33พระธันวาเต็มชำนาญอินฺทปญฺโญวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
34พระวีรยุทธหนูอ้นภูริสีโลวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
35พระนิธินันท์โพธิ์เจริญชยานนฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
36พระธนพลรังประเสริฐโชติธมฺโมวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
37พระทรงสิทธิ์เวฬุวนารักษ์เขมโกวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
38พระรชานนท์สุพรมสุเมโธวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
39พระสิรภัทรจงบรรจบฐิตธมฺโมวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
40พระเฉลิมฤทธิ์อภิรักษ์ธาธารสุชาโตวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
41พระธีรภัทร์ดอกไม้ถาวโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
42พระภาคภูมิทองนิยมมหาวีโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม