รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภาคภูมิทองนิยมมหาวีโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
2พระธีรภัทร์ดอกไม้ถาวโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
3พระสมคิดจันทร์แดงปริมุตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4พระมนตรีรื่นเริงสิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระวงษกรม่วงไหมทองขนฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระวรรณวุฒิทองละมุนฐิตจิตฺโตวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
7พระวัฒนชัยแย้มพวงวัฒนธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
8พระวันชัยอินทพงษ์อินฺทวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
9พระศราวุธปานวงศ์ธมฺมฏฺฐิโตวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
10พระศิวัชชัยไตรอังกูรวรงฺกุโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
11พระกฤษฏาธนะพันธ์สุภาจาโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
12พระสัญญาแก้วดำฐิตสีโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
13พระสุชาติมาเอี่ยมสุชาโตวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
14พระสุทธิพงษ์ศรีวารินทร์ขนฺติโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
15พระสุวินวิมลสมสุชาโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระอนุรักษ์หงษ์เงินจนฺทธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
17พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
18พระอัศวินว่องวรรธนะกุลธมฺมอสฺสวีวัดยางคณะเขตสวนหลวง
19พระอาทิตย์ทองสุทธิ์อติพโลวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
20พระเกล้านรินทร์สดกำปังนรินฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระภาณุวิชญ์นิลดำภทฺทิโยวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
22พระกชามาศวัฒนศรศักดิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระนัธชัยชาติกานนท์คุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
24พระนราวิชญ์น้อยมีคุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
25พระธีรพลแยบเกษตรธีรพโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
26สามเณรกันตพงศ์วงษ์สุวรรณวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
27พระกิตติพงศ์ปานอุทัยกิตฺติวฑฺโฒวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระขวัญอยู่ดีพะเนาว์จินฺตามโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระธงชัยสุริวงค์คุณธโรวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
30พระจักรกฤษณ์ตันติพัฒนะมนตรีจกฺกวลาโภวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
31พระณัฐพงศ์บุญศิริสิริปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
32พระชัยชนะยี่ลกอนุภทฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
33สามเณรชิเมา-วัดทองในคณะเขตสวนหลวง
34พระชัยชนะรัชตะทรัพย์อภิสมฺปนฺโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
35พระเฉลิมฤทธิ์อภิรักษ์ธาธารสุชาโตวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
36พระสิรภัทรจงบรรจบฐิตธมฺโมวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
37พระทรงสิทธิ์เวฬุวนารักษ์เขมโกวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
38พระธนพลรังประเสริฐโชติธมฺโมวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
39พระวีรยุทธหนูอ้นภูริสีโลวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
40พระธันวาเต็มชำนาญอินฺทปญฺโญวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
41พระรชานนท์สุพรมสุเมโธวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
42พระนิธินันท์โพธิ์เจริญชยานนฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ