รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกชามาศวัฒนศรศักดิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
2พระกฤษฏาธนะพันธ์สุภาจาโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
3สามเณรกันตพงศ์วงษ์สุวรรณวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
4พระกิตติพงศ์ปานอุทัยกิตฺติวฑฺโฒวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
5พระขวัญอยู่ดีพะเนาว์จินฺตามโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
6พระจักรกฤษณ์ตันติพัฒนะมนตรีจกฺกวลาโภวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
7พระชัยชนะยี่ลกอนุภทฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
8พระชัยชนะรัชตะทรัพย์อภิสมฺปนฺโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
9สามเณรชิเมา-วัดทองในคณะเขตสวนหลวง
10พระณัฐพงศ์บุญศิริสิริปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
11พระทรงสิทธิ์เวฬุวนารักษ์เขมโกวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
12พระธงชัยสุริวงค์คุณธโรวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
13พระธนพลรังประเสริฐโชติธมฺโมวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
14พระธันวาเต็มชำนาญอินฺทปญฺโญวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
15พระธีรพลแยบเกษตรธีรพโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
16พระธีรภัทร์ดอกไม้ถาวโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
17พระนราวิชญ์น้อยมีคุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
18พระนัธชัยชาติกานนท์คุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
19พระนิธินันท์โพธิ์เจริญชยานนฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
20พระภาคภูมิทองนิยมมหาวีโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
21พระภาณุวิชญ์นิลดำภทฺทิโยวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
22พระมนตรีรื่นเริงสิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
23พระรชานนท์สุพรมสุเมโธวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
24พระวงษกรม่วงไหมทองขนฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระวรรณวุฒิทองละมุนฐิตจิตฺโตวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
26พระวัฒนชัยแย้มพวงวัฒนธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
27พระวันชัยอินทพงษ์อินฺทวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระวีรยุทธหนูอ้นภูริสีโลวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
29พระศราวุธปานวงศ์ธมฺมฏฺฐิโตวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
30พระศิวัชชัยไตรอังกูรวรงฺกุโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
31พระสมคิดจันทร์แดงปริมุตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระสัญญาแก้วดำฐิตสีโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
33พระสิรภัทรจงบรรจบฐิตธมฺโมวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
34พระสุชาติมาเอี่ยมสุชาโตวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
35พระสุทธิพงษ์ศรีวารินทร์ขนฺติโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
36พระสุวินวิมลสมสุชาโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
37พระอนุรักษ์หงษ์เงินจนฺทธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
38พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
39พระอัศวินว่องวรรธนะกุลธมฺมอสฺสวีวัดยางคณะเขตสวนหลวง
40พระอาทิตย์ทองสุทธิ์อติพโลวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
41พระเกล้านรินทร์สดกำปังนรินฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
42พระเฉลิมฤทธิ์อภิรักษ์ธาธารสุชาโตวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ