รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเฉลิมฤทธิ์อภิรักษ์ธาธารสุชาโตวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
2พระรชานนท์สุพรมสุเมโธวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
3พระวีรยุทธหนูอ้นภูริสีโลวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
4พระนิธินันท์โพธิ์เจริญชยานนฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
5พระธันวาเต็มชำนาญอินฺทปญฺโญวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
6พระธนพลรังประเสริฐโชติธมฺโมวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
7พระสิรภัทรจงบรรจบฐิตธมฺโมวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
8พระทรงสิทธิ์เวฬุวนารักษ์เขมโกวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
9พระสุทธิพงษ์ศรีวารินทร์ขนฺติโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
10พระสุชาติมาเอี่ยมสุชาโตวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
11พระสุวินวิมลสมสุชาโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
12พระอนุรักษ์หงษ์เงินจนฺทธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
13พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
14พระอัศวินว่องวรรธนะกุลธมฺมอสฺสวีวัดยางคณะเขตสวนหลวง
15พระสัญญาแก้วดำฐิตสีโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
16พระสมคิดจันทร์แดงปริมุตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
17พระศิวัชชัยไตรอังกูรวรงฺกุโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
18พระศราวุธปานวงศ์ธมฺมฏฺฐิโตวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
19พระอาทิตย์ทองสุทธิ์อติพโลวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
20พระเกล้านรินทร์สดกำปังนรินฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระวันชัยอินทพงษ์อินฺทวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
22พระวัฒนชัยแย้มพวงวัฒนธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
23พระมนตรีรื่นเริงสิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
24พระวรรณวุฒิทองละมุนฐิตจิตฺโตวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
25พระณัฐพงศ์บุญศิริสิริปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
26พระกฤษฏาธนะพันธ์สุภาจาโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
27สามเณรกันตพงศ์วงษ์สุวรรณวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
28พระกิตติพงศ์ปานอุทัยกิตฺติวฑฺโฒวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
29พระขวัญอยู่ดีพะเนาว์จินฺตามโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
30พระจักรกฤษณ์ตันติพัฒนะมนตรีจกฺกวลาโภวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
31พระชัยชนะยี่ลกอนุภทฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระชัยชนะรัชตะทรัพย์อภิสมฺปนฺโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
33สามเณรชิเมา-วัดทองในคณะเขตสวนหลวง
34พระวงษกรม่วงไหมทองขนฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
35พระธงชัยสุริวงค์คุณธโรวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
36พระธีรพลแยบเกษตรธีรพโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
37พระนราวิชญ์น้อยมีคุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
38พระนัธชัยชาติกานนท์คุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
39พระภาณุวิชญ์นิลดำภทฺทิโยวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
40พระกชามาศวัฒนศรศักดิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
41พระธีรภัทร์ดอกไม้ถาวโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
42พระภาคภูมิทองนิยมมหาวีโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม