รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดเทพลีลา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๔๐๓๖ - วัดเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิริวรกานต์สระศรีสิริสาโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
2พระธีรภัทร์ทั่งสุวรรณ์ธีรภทฺโทวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
3พระบดินทร์กมลช่วงอินฺทวีโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
4พระพัชรศิษย์นันทรัตน์พทฺธญาโณวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
5พระเฉลิมศักดิ์กิติมูลฉนฺทสาโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระชาคริตพัฒนะสุพงษ์ชาตวีโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
7พระวสันต์ศรีรัตน์วรญาโณวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
8พระณัฐวุฒชื่นเพ็งฐานวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
9พระเสกสรรเรืองศรีสนฺติกโรวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
10พระวชิระสนกะหนกวชิรญาโณวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
11พระวรวุธโสภากุลวรวุฑฺโฒวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
12สามเณรวีรพลชนะคุณวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
13สามเณรภาณุพงษ์คำภีระวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
14สามเณรณัฐพลหมีนวลวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
15สามเณรศิววงศ์กมลสารวัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
16พระสิทธิชัยรักประยูรมหาวีโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
17พระจงรักษ์เครือครุ่ยโชติกโรวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
18พระธนดลงามแสงฐิตโสภโณวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
19พระปิยะพงษ์รัศมีฐิตปญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
20พระธันวาสุกใสภูริปญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
21พระไตรภพจันโทกิตฺติปญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
22พระจิรเวธน์พิมพิทักษ์ฐิตปุญฺโญวัดพระไกรสีห์คณะเขตบางกะปิ
23พระคำรณศลศิลป์ชัยธมฺมธีโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
24พระกฤษฎาดารุณกนฺตวีโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
25พระประสิทธิ์ปรารถนาปภสฺสโรวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
26พระธนาธิปแซ่อึ้งสุทฺธจิตโตวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
27สามเณรสิริกรเล้าวรกุลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
28สามเณรกฤตวัฒน์ไชยชนะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
29สามเณรธีรดนย์กาจินะวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
30สามเณรณฐฐปนนนท์ใจหาญวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
31สามเณรนิรัญกรผดุงภักดิ์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
32สามเณรณัฐวุฒิโกพลรัตน์วัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
33สามเณรสโรจแม้นเมฆวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
34สามเณรสรัลแม้นเมฆวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
35สามเณรนครินทร์ดีอ่อนวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
36สามเณรธนิศรรักษาผลวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
37สามเณรณัฐวุฒินันตาวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
38สามเณรบัญชาโต๊ะชื่นวัดศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
39พระวินัยวงษ์ยี่อติธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
40พระณัฐพงศ์อ่ำจิระปิยธมฺโมวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
41พระสิทธิชัยตะวันแสงคุณสาโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
42พระจิราพัชรทาบุบผาโชติกโรวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
43สามเณรปรเมษฐ์จอมกลิ่นวัดบึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
44พระสมพรชูศรีเตชวโรวัดจันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
45พระสุวัฒน์แก้วจินดากิตฺติภทฺโทวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
46พระอัฐพลบุญทศฐิตกรณีโยวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
47พระพศินธนสารทวีสามตฺถิโกวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
48พระภูเบศสังเสี้ยวภูริปญฺโญวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
49พระวรพงศ์ขำประดิษฐ์ขนฺติวโรวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ
50สามเณรวิชานาถเตโชวัดสามัคคีธรรมคณะเขตบางกะปิ