รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภิวัฒน์เครือคล้ายอภินนฺโทวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
2พระณัฏฐพลขาวบุบผาอุตฺตโมวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
3พระณัฐกานต์นาโควงค์นาถกโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
4พระปิยชายพ่วงจาดปิยสีโลวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
5พระปพนพูลผลปจิตฺโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
6พระพงศกรแสงดีปโมฑิโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
7พระยุคลธรคงเจริญสุเมโธวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
8พระอัควัชช้างทองธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
9พระศิริขวัญหรั่งโพธิ์สุภทฺโทวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
10พระวิศิษฎ์หรูลักษณานนท์ฐิตฺตสีโลวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
11พระภูดิสสายะนันท์ฐิตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
12สามเณรอนุกูลเข็มกลางวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
13พระดำรงเกียรติสมยิ้มญาณวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
14พระธนภณคงชีพกิตฺติสุขุโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
15พระมนูญพลัววิชัยฉนฺทธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
16พระธนกรสุวรรณฤกษ์ขนฺติธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
17สามเณรนพรัตน์พึ่งกิตติคุณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
18พระขวัญเสือโรจน์ยติโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
19พระบุญเลิศภูบรรทัดสีลธโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
20พระโอหาญสุขวรพาณิชจิตฺตปาโลวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
21พระวรายุทธ์เสือโรจน์นาถปญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
22พระอภิรัตน์ชินโคตรคุณธโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
23พระปฐมทองบุญนาคกตสาโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
24พระปรเมษขันตีธมฺมพโลวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
25พระธนกรภูมิจำนงค์กตปุญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
26พระชัยชนะพันธุเสนีกตสาโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
27พระเชษฐาหะเริญภทฺทโกวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
28พระอภิเดชบุตรพรมอิทฺธิญาโณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
29พระศุภกฤตแป้นอ้อยวิสุทฺโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว