รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระก้องสกุลเลิศสุภาผลสุธีโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระฉัตรชัยชมมณฑาอนุภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระชัยวัฒน์แพแก้วเขมปญฺโญวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
4พระสัมฤทธิ์รัสมีแก้วสุจิตโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5พระสามารถเนียมหอมสุภากาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
6พระบุญดีทองพีรตินฺธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
7พระธนัทท้วมมีจนฺทธมฺโมวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
8พระศรรามโพธิ์สินปสาโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
9พระทองหล่อสุระพายสชาโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
10พระสุภกรอินช่วยปสุโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
11พระวัฒนาโทวิชากิตฺติวณฺโณวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
12พระสัญญาบุญแสนปุญฺญสมฺพโววัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
13พระอุดมศักดิ์ยิ่งนึกอภิปฺปสนฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
14พระรัฐธรรมนูญยิ่งนึกอภิปุณฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
15พระมานพภู่ระมาดถาวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
16พระณรงศักดิ์คำสานยติโกวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
17พระสมชายเอื้อเฟื้อจนฺฑาโภวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
18พระปัญญาคงเปรมเขมิโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
19พระปรีชารังคะรัสมีชยปาโลวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
20พระภาณุกรณ์สวรรค์ดอนถิรคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
21พระภราดรพิมทองจรณธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
22พระปวริศกิจปลื้มฐิตคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
23พระอ้วนดำขุนนุ้ยชัยยภโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
24พระสมภมิส่างแจ้งจิตฺธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
25พระชัยวิศิษย์ทองช้ยนิสโภวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
26พระธรรมนูญทองพิละกันตฺมโนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
27พระทวีทรัพย์โตมาซาทินฺนปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
28พระกิตติชัยผลโพธิ์สิลธโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
29พระชนาภัทรพิบูรณ์ธมฺมทินฺโณวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
30พระปลั๊กบินฮาซันมงฺคโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
31พระกิตติคุณกิมฮวยปโยโควัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
32พระวงศกรณ์อยู่มากมหาลาโภวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
33พระธนกานต์ไม้แก้วจิตธมฺโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
34พระนาวินขำเพ็งสุชาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
35พระรุ่งศักดิ์สิทธิสง่าชัยธมฺมโชโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
36พระนวัฒกรณ์อัคนีอตฺถกาโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
37พระธานินทร์กล่ำพลบฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
38พระธวัตน์ชัยเต็กสันเตชพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
39พระเจษฎาตระกูลจั่นนาคอินทวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
40พระธนบดีพรมประดิษฐ์อธิมุตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
41พระชีวัธนัย กงซุยปริชาโนวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
42พระยุคันธรกันจินะญาณวโรวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
43พระวุฒิชัยสังฆรัตน์ธนวุฑโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา