รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระก้องสกุลเลิศสุภาผลสุธีโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระกิตติคุณกิมฮวยปโยโควัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
3พระกิตติชัยผลโพธิ์สิลธโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
4พระฉัตรชัยชมมณฑาอนุภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5พระชนาภัทรพิบูรณ์ธมฺมทินฺโณวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
6พระชัยวัฒน์แพแก้วเขมปญฺโญวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
7พระชัยวิศิษย์ทองช้ยนิสโภวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
8พระชีวัธนัย กงซุยปริชาโนวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
9พระณรงศักดิ์คำสานยติโกวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
10พระทวีทรัพย์โตมาซาทินฺนปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
11พระทองหล่อสุระพายสชาโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
12พระธนกานต์ไม้แก้วจิตธมฺโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
13พระธนบดีพรมประดิษฐ์อธิมุตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
14พระธนัทท้วมมีจนฺทธมฺโมวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
15พระธรรมนูญทองพิละกันตฺมโนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
16พระธวัตน์ชัยเต็กสันเตชพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
17พระธานินทร์กล่ำพลบฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
18พระนวัฒกรณ์อัคนีอตฺถกาโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
19พระนาวินขำเพ็งสุชาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
20พระบุญดีทองพีรตินฺธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
21พระปรีชารังคะรัสมีชยปาโลวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
22พระปลั๊กบินฮาซันมงฺคโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
23พระปวริศกิจปลื้มฐิตคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
24พระปัญญาคงเปรมเขมิโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
25พระภราดรพิมทองจรณธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
26พระภาณุกรณ์สวรรค์ดอนถิรคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
27พระมานพภู่ระมาดถาวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
28พระยุคันธรกันจินะญาณวโรวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
29พระรัฐธรรมนูญยิ่งนึกอภิปุณฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
30พระรุ่งศักดิ์สิทธิสง่าชัยธมฺมโชโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
31พระวงศกรณ์อยู่มากมหาลาโภวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
32พระวัฒนาโทวิชากิตฺติวณฺโณวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
33พระวุฒิชัยสังฆรัตน์ธนวุฑโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
34พระศรรามโพธิ์สินปสาโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
35พระสมชายเอื้อเฟื้อจนฺฑาโภวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
36พระสมภมิส่างแจ้งจิตฺธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
37พระสัญญาบุญแสนปุญฺญสมฺพโววัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
38พระสัมฤทธิ์รัสมีแก้วสุจิตโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
39พระสามารถเนียมหอมสุภากาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
40พระสุภกรอินช่วยปสุโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
41พระอ้วนดำขุนนุ้ยชัยยภโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
42พระอุดมศักดิ์ยิ่งนึกอภิปฺปสนฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
43พระเจษฎาตระกูลจั่นนาคอินทวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา