รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระก้องสกุลเลิศสุภาผลสุธีโรวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระกิตติคุณกิมฮวยปโยโควัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
3พระกิตติชัยผลโพธิ์สิลธโรวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
4พระฉัตรชัยชมมณฑาอนุภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
5พระชนาภัทรพิบูรณ์ธมฺมทินฺโณวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
6พระชัยวิศิษย์ทองช้ยนิสโภวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
7พระชีวัชนัยกงซงปริชาโนวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
8พระณรงศักดิ์คำสานยิติโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
9พระทวีทรัพย์โตมาซาทินฺนปญฺโญวัดสุขใจคณะเขตคลองสามวา
10พระทองหล่อสุระพายสชาโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
11พระธนกานต์ไม้แก้วจิตธมฺโมวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
12พระธนบดีพรมประดิษฐ์อธิมุตฺโตวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
13พระธนัทท้วมมีจนฺทธมฺโมวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
14พระธรรมนูญทองพิละกันตฺมโนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
15พระธวัตน์ชัยเต็กสันเตชพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
16พระธานินทร์กล่ำพลบฐานิโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
17พระนวัฒกรณ์อัคนีอตฺถกาโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
18พระนาวินขำเพ็งสุชาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
19พระบุญดีทองพีรตินฺธโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
20พระปรีชารังคะรัสมีชยปาโลวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
21พระปลั๊กบินฮาซันมงฺคโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
22พระปวริศกิจปลื้มฐิตคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
23พระปัญญาคงเปรมเขมิโยวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
24พระภราดรพิมทองจรณธมฺโมวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
25พระภาณุกรณ์สวรรค์ดอนถิรคุโณวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
26พระมานพภู่ระมาดถาวโรวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
27พระยุคันธรกันจินพญาณวโรวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
28พระรัฐธรรมนูญยิ่งนึกอภิปุณฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
29พระรุ่งศักดิ์สิทธิสง่าชัยธมฺมโชโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
30พระวงศกรณ์อยู่มากมหาลาโภวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
31พระวัฒนาโทวิชากิตฺติวณฺโณวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
32พระวุฒิชัยสังฆรัตน์ธนวุฑโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
33พระศรรามโพธิ์สินปสาโทวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
34พระสมชายเอื้อเฟื้อจนฺฑาโภวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
35พระสมภมิส่างแจ้งจิตฺธมฺโมวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
36พระสัญญาบุญแสนปุญฺญสมฺพโววัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
37พระสัมฤทธิ์รัสมีแก้วสุจิตโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
38พระสามารถเนียมหอมสุภากาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
39พระสุภกรอินช่วยปสุโตวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
40พระอ้วนดำขุนนุ้ยชัยยภโณวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
41พระอุดมศักดิ์ยิ่งนึกอภิปฺปสนฺโนวัดลำกะดานคณะเขตคลองสามวา
42พระเจษฎาตระกูลจั่นนาคอินทวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา