รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทศวรรษไชยบุตรจนฺทสุทฺโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
2พระธเนศโพธิพีรนันท์ชุตินฺธโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
3พระนันทวัฒน์โพธิ์ทองคำภูริวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
4พระพลวัฒน์โพธิ์ทองคำเขมโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
5พระชูชาติโพธิ์ขำมหาวีโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
6พระปรัญญาแตงเปลี่ยนอาจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
7พระศัสตราแดงชาติฐิตญาโณวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
8พระภัทราวุธแก้วไพรสีฐานธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9พระชนินทร์แก้วแดงสนฺติกโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
10พระวชิรพันธุ์เอี่ยมอ่อนอริญฺชโยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
11พระพงศธรเสือย่างขนฺติมโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
12พระจิรายุสเส็งดอนไพรฐิตายุโกวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
13พระประสพโชคเพ็ชรน้อยปยุตฺโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
14สามเณรโป้ลี้เผือนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
15พระรัตนโชติเบิกฟ้าฐานากโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
16สามเณรอัฏฐวัฒน์เตื่อดิสอนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
17พระไซปานเซียนปิยสีโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
18พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
19พระประเสริฐอุ่นเงินสมจิตฺโตวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
20พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
21พระนัฐศักดิ์อินทร์เปลี่ยนณฏฺฐิโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
22พระจิรายุอินทรีย์จิรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
23พระณัฐพลอาตม์สกุลอภโยวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
24พระพาวิทย์อรุณศรีฐานธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
25สามเณรเสียงฃวจหุงวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
26พระธนากรหัสโตวิริยธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
27พระศุภณัฐสุ่มหิรัญสุทธิญาโณวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
28พระอนุชาสุดเลิศศิลป์ชาตวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
29พระพงษธรสุคนธวงษ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
30พระณัฐพงศ์สุคนธ์ปัญญาโกวิโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
31พระชณวัตสุขเจริญอภิวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
32พระธนกฤษสุขบัติกิตฺติวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
33พระสุภัสสุขธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
34พระธีธัชสุกใสสทฺธาธิโกวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
35พระชิษณุพงษ์สีลีสิรินฺธโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
36พระสงกรานต์สิงห์ใจปริสุทโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
37พระนครินทร์สารศรีนวลฐิตมโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
38พระอำนวยสันติชีวินผุสิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
39พระอัครเดชวุฒิกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
40พระรัตนบัลลังก์วรมันต์นาคินทร์ฐานวีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
41พระสุวรรณรัตนโสภณอุปลวณฺโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
42พระชัยนิติรัตนสมัยอชิโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
43พระศิริศักดิ์รัตนนิพันธ์เตชวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
44พระศิริวัฒน์รัดยังสิริวฑฺโฒวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
45พระสาธิตรักซ้อนสิริภทฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
46พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
47พระอัฐพลมีบุญรอดขนฺติพโลวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
48พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
49พระณัฐพนธ์พูลดอนไพรวรจิตฺโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
50พระประนตพุ่มพวงฉนฺทสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง