รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจารุพงษ์บัวทองรุจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
2พระชิษณุพงษ์สีลีสิรินฺธโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
3พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
4พระอนุสรณ์ปาประโคนปภสฺสโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
5พระอำนวยสันติชีวินผุสิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
6พระอภิสิทธิ์พรสกุลสุวรรณอภินนฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
7พระสุวรรณรัตนโสภณอุปลวณฺโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
8พระปรัญญาแตงเปลี่ยนอาจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
9พระอภิเดชนงพรมมาอภิชาโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
10พระวรรณศักดิ์คำพินิจปิยวณฺโณวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
11พระธีรวัฒน์ฉัตรแก้วธีรวโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
12พระภานุพันธ์พวงงามชนาสโภวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
13พระศิริวัฒน์รัดยังสิริวฑฺโฒวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
14พระอนุชาสุดเลิศศิลป์ชาตวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
15พระธนาทรทับพลีฉนฺทสุทฺโธวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
16พระธีธัชสุกใสสทฺธาธิโกวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
17พระอัฐพลมีบุญรอดขนฺติพโลวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
18สามเณรสำณางตุยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
19สามเณรเสียงฃวจหุงวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
20สามเณรอัฏฐวัฒน์เตื่อดิสอนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
21สามเณรเม็งเหียงจันถาวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
22สามเณรสุคนธาราพลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
23สามเณรเมงฬงซัดวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
24สามเณรโป้ลี้เผือนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
25พระพงษธรสุคนธวงษ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
26พระชูชาติโพธิ์ขำมหาวีโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
27พระวชิรพันธุ์เอี่ยมอ่อนอริญฺชโยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
28พระชัยพรกรีชื่นอภินนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
29พระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
30พระพงศธรเสือย่างขนฺติมโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
31พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
32พระรัตนโชติเพิกฟ้าฐานากโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
33พระประสพโชคเพ็ชรน้อยปยุตฺโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
34พระธันยบูรณ์ธรรมพงษาชวนปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
35พระเอกอณันญ์ขำปิ่นเอกชนนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
36พระเฉลิมรัชพันธะนะแพทย์อาจารสมฺปนฺโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
37พระชัยนิติรัตนสมัยอชิโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
38พระสุภัสสุขธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
39พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
40พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
41พระวึกหูจึงคุณฏฺฐิตโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
42พระนลธวัชทุมสอนยสินฺธโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
43พระมานัสคำแก้วกตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
44พระประเสริฐอุ่นเงินสมจิตฺโตวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
45พระปัณนพติณมณีพรสมาจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
46พระศิริศักดิ์รัตนนิพันธ์เตชวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
47พระรัตนบัลลังก์วรมันต์นาคินทร์ฐานวีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
48พระไซปานเซียนปิยสีโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
49พระอัครเดชวุฒิกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
50พระณัฐพลพันธุ์หิรัญธมฺมปาโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง