รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสำณางตุยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
2สามเณรสุคนธาราพลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
3สามเณรโป้ลี้เผือนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
4สามเณรเสียงฃวจหุงวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
5สามเณรเม็งเหียงจันถาวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
6สามเณรเมงฬงซัดวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
7สามเณรอัฏฐวัฒน์เตื่อดิสอนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
8พระมานัสคำแก้วกตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
9พระชัยวัฒน์ปานสวนกตสาโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
10พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
11พระอัครเดชวุฒิกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
12พระณัฐภัทรบุตะโคตกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
13พระกฤษณะจันทร์เจริญกิจกิตฺติปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
14พระธนกฤษสุขบัติกิตฺติวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
15พระอัฐพลมีบุญรอดขนฺติพโลวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
16พระพงศธรเสือย่างขนฺติมโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
17พระวึกหูจึงคุณฏฺฐิตโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
18พระจักรพงค์ขำดีจกฺกธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
19พระทศวรรษไชยบุตรจนฺทสุทฺโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
20พระจิรายุอินทรีย์จิรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
21พระอำพลบัวทองจิรวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
22พระประนตพุ่มพวงฉนฺทสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
23พระธนาทรทับพลีฉนฺทสุทฺโธวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
24พระภานุพันธ์พวงงามชนาสโภวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
25พระอัษฎาวุธพรมบางชยานนฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
26พระธันยบูรณ์ธรรมพงษาชวนปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
27พระอนุชาสุดเลิศศิลป์ชาตวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
28พระบวรธชพชรวรเมธชินธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
29พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
30พระธเนศโพธิพีรนันท์ชุตินฺธโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
31พระญาณเดชคำหวานญาณเตโชวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
32พระพาวิทย์อรุณศรีฐานธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
33พระภัทราวุธแก้วไพรสีฐานธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
34พระรัตนบัลลังก์วรมันต์นาคินทร์ฐานวีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
35พระวัชรพลชื่นเพ็งฐานวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
36พระรัตนโชติเบิกฟ้าฐานากโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
37พระธนวัฒน์บุญชูฐานุตฺตโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
38พระศัสตราแดงชาติฐิตญาโณวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
39พระนครินทร์สารศรีนวลฐิตมโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
40พระอัษฎาพินโทฐิตวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
41พระกฤษธนาพงศ์จรขำฐิตสาโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
42พระจิรายุสเส็งดอนไพรฐิตายุโกวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
43พระนัฐศักดิ์อินทร์เปลี่ยนณฏฺฐิโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
44พระณัฐพลพันธุ์หิรัญธมฺมปาโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
45พระสุภัสสุขธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
46พระธีรวัฒน์ฉัตรแก้วธีรวโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
47พระวันชัยบุญเจริญปญฺญาวชิโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
48พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
49พระสมยศงามเฉลียวปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
50พระอนุสรณ์ปาประโคนปภสฺสโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง