รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 89 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระประสพโชคเพ็ชรน้อยปยุตฺโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
52พระสงกรานต์สิงห์ใจปริสุทโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
53พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
54พระวรรณศักดิ์คำพินิจปิยวณฺโณวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
55พระไซปานเซียนปิยสีโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
56พระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
57พระอำนวยสันติชีวินผุสิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
58พระนันทวัฒน์โพธิ์ทองคำภูริวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
59พระชูชาติโพธิ์ขำมหาวีโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
60พระนลธวัชทุมสอนยสินฺธโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
61พระจารุพงษ์บัวทองรุจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
62พระณัฐพนธ์พูลดอนไพรวรจิตฺโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
63พระพงษธรสุคนธวงษ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
64พระธนากรหัสโตวิริยธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
65พระธีธัชสุกใสสทฺธาธิโกวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
66พระชนินทร์แก้วแดงสนฺติกโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
67พระประเสริฐอุ่นเงินสมจิตฺโตวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
68พระปัณนพติณมณีพรสมาจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
69พระชิษณุพงษ์สีลีสิรินฺธโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
70พระสาธิตรักซ้อนสิริภทฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
71พระศิริวัฒน์รัดยังสิริวฑฺโฒวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
72พระทองสุขกล่องดีสุขกาโมวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
73พระศุภณัฐสุ่มหิรัญสุทธิญาโณวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
74พระญาณพัฒน์นองเจริญสุเมโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
75พระชัยนิติรัตนสมัยอชิโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
76พระบุญหลงต่างใจอธิปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
77พระอภิเดชนงพรมมาอภิชาโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
78พระอภิสิทธิ์พรสกุลสุวรรณอภินนฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
79พระชัยพรกรีชื่นอภินนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
80พระชณวัตสุขเจริญอภิวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
81พระณัฐพลอาตม์สกุลอภโยวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
82พระวชิรพันธุ์เอี่ยมอ่อนอริญฺชโยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
83พระเฉลิมรัชพันธะนะแพทย์อาจารสมฺปนฺโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
84พระปรัญญาแตงเปลี่ยนอาจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
85พระสุวรรณรัตนโสภณอุปลวณฺโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
86พระพลวัฒน์โพธิ์ทองคำเขมโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
87พระศิริศักดิ์รัตนนิพันธ์เตชวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
88พระเอกอณันญ์ขำปิ่นเอกชนนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
89พระณัฐพงศ์สุคนธ์ปัญญาโกวิโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง