รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภานุพันธ์พวงงามชนาสโภวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
2พระศิริวัฒน์รัดยังสิริวฑฺโฒวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
3พระศัสตราแดงชาติฐิตญาโณวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
4พระวึกหูจึงคุณฏฺฐิตโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
5พระวันชัยบุญเจริญปญฺญาวชิโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
6พระวัชรพลชื่นเพ็งฐานวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระวรรณศักดิ์คำพินิจปิยวณฺโณวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
8พระวชิรพันธุ์เอี่ยมอ่อนอริญฺชโยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
9พระรัตนโชติเบิกฟ้าฐานากโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
10พระรัตนบัลลังก์วรมันต์นาคินทร์ฐานวีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
11พระมานัสคำแก้วกตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
12พระศิริศักดิ์รัตนนิพันธ์เตชวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
13พระภัทราวุธแก้วไพรสีฐานธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
14พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
15พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
16พระพาวิทย์อรุณศรีฐานธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
17พระพลวัฒน์โพธิ์ทองคำเขมโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
18พระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
19พระกฤษณะจันทร์เจริญกิจกิตฺติปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
20พระพงศธรเสือย่างขนฺติมโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
21พระปัณนพติณมณีพรสมาจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
22พระอภิเดชนงพรมมาอภิชาโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
23พระไซปานเซียนปิยสีโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
24พระเอกอณันญ์ขำปิ่นเอกชนนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
25พระเฉลิมรัชพันธะนะแพทย์อาจารสมฺปนฺโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
26พระอำพลบัวทองจิรวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
27พระอำนวยสันติชีวินผุสิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
28พระอัษฎาวุธพรมบางชยานนฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
29พระอัษฎาพินโทฐิตวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
30พระอัฐพลมีบุญรอดขนฺติพโลวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
31พระอัครเดชวุฒิกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
32พระพงษธรสุคนธวงษ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
33พระอภิสิทธิ์พรสกุลสุวรรณอภินนฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
34พระอนุสรณ์ปาประโคนปภสฺสโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
35พระอนุชาสุดเลิศศิลป์ชาตวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
36พระสุวรรณรัตนโสภณอุปลวณฺโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
37พระสุภัสสุขธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
38พระสาธิตรักซ้อนสิริภทฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
39พระสมยศงามเฉลียวปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
40พระสงกรานต์สิงห์ใจปริสุทโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
41พระศุภณัฐสุ่มหิรัญสุทธิญาโณวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
42พระชัยวัฒน์ปานสวนกตสาโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
43พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
44พระณัฐภัทรบุตะโคตกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
45พระณัฐพลอาตม์สกุลอภโยวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
46พระปรัญญาแตงเปลี่ยนอาจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
47พระณัฐพนธ์พูลดอนไพรวรจิตฺโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
48พระณัฐพงศ์สุคนธ์ปัญญาโกวิโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
49พระญาณเดชคำหวานญาณเตโชวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
50พระญาณพัฒน์นองเจริญสุเมโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง