รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมานัสคำแก้วกตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
2พระศุภณัฐสุ่มหิรัญสุทธิญาโณวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
3พระศิริศักดิ์รัตนนิพันธ์เตชวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
4พระศิริวัฒน์รัดยังสิริวฑฺโฒวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
5พระศัสตราแดงชาติฐิตญาโณวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
6พระวึกหูจึงคุณฏฺฐิตโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
7พระวันชัยบุญเจริญปญฺญาวชิโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
8พระวัชรพลชื่นเพ็งฐานวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9พระวรรณศักดิ์คำพินิจปิยวณฺโณวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
10พระวชิรพันธุ์เอี่ยมอ่อนอริญฺชโยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
11พระรัตนโชติเบิกฟ้าฐานากโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
12พระรัตนบัลลังก์วรมันต์นาคินทร์ฐานวีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
13พระสงกรานต์สิงห์ใจปริสุทโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
14พระภานุพันธ์พวงงามชนาสโภวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
15พระภัทราวุธแก้วไพรสีฐานธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
16พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
17พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
18พระพาวิทย์อรุณศรีฐานธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
19พระพระอำพลบัวทองจิรวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
20พระพระอัษฎาวุธพรมบางชยานนฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
21พระพระสาธิตรักซ้อนสิริภทฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
22พระพระพลวัฒน์โพธิ์ทองคำเขมโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
23พระพระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
24สามเณรอัฏฐวัฒน์เตื่อดิสอนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
25พระไซปานเซียนปิยสีโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
26สามเณรโป้ลี้เผือนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
27พระเอกอณันญ์ขำปิ่นเอกชนนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
28สามเณรเสียงฃวจหุงวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
29สามเณรเม็งเหียงจันถาวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
30สามเณรเมงฬงซัดวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
31พระเฉลิมรัชพันธะนะแพทย์อาจารสมฺปนฺโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
32พระอำนวยสันติชีวินผุสิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
33พระอัษฎาพินโทฐิตวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
34พระอัฐพลมีบุญรอดขนฺติพโลวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
35พระพระนันทวัฒน์โพธิ์ทองคำภูริวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
36พระอัครเดชวุฒิกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
37พระอภิเดชนงพรมมาอภิชาโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
38พระอภิสิทธิ์พรสกุลสุวรรณอภินนฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
39พระอนุสรณ์ปาประโคนปภสฺสโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
40พระอนุชาสุดเลิศศิลป์ชาตวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
41พระสุวรรณรัตนโสภณอุปลวณฺโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
42พระสุภัสสุขธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
43สามเณรสุคนธาราพลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
44สามเณรสำณางตุยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
45พระสมยศงามเฉลียวปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
46พระชูชาติโพธิ์ขำมหาวีโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
47พระทองสุขกล่องดีสุขกาโมวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
48พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
49พระทศวรรษไชยบุตรจนฺทสุทฺโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
50พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง