รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๖๐๔๐ - วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
แขวงท่าข้าวเปลือก เขตแม่จัน เชียงราย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤตเมธเยอส่อวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
2สามเณรกิตติ์พินิจจีรณะกรโชควัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
3สามเณรจารุภัทรแซ่วื้อวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
4สามเณรจิตต์พิทักษ์จักรเรืองชัยวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
5สามเณรจิติพงษ์อภิมุขเจริญวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
6สามเณรชินนะชัยลิ่วยอดสิงขรวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
7สามเณรทองสมัครแซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
8สามเณรธนธัสแซ่ย่างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
9สามเณรธเรศนามประเสริฐวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
10สามเณรธาดาแซ่ยี่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
11สามเณรธีรพลทองขาววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
12สามเณรนัทธการแซ่เติ๋นวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
13สามเณรประดิษฐ์แซ่ฟุ้งวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
14สามเณรปัญญาแซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
15สามเณรภานุวัฒน์บุญเกิดวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
16สามเณรภูธาเนศแซ่วื้อวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
17สามเณรเมธาสิทธิ์แซ่ซ้งวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
18สามเณรยศภัทรเลิศวลีศิลป์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
19สามเณรรามิลแซ่ล่อวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
20สามเณรเรย์วันเลิศแซ่ยี่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
21สามเณรวงศธรลุงดูวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
22สามเณรวรเมธแซ่ว่างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
23สามเณรวรินทรแซ่เจียววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
24สามเณรวันชนะแซ่ว้าวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
25สามเณรวันชัยแซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
26สามเณรวิดรณ์แซ่ลีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
27สามเณรวีรภาพจีนพินวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
28สามเณรวีรวุฒิชิตะวณิชวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
29สามเณรศุภโชคเมชิกู่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
30สามเณรสมนึกแซ่ว้างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
31สามเณรสุทธิสรณ์นายโมงวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
32สามเณรสูแซ่ว่างวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
33สามเณรหลานปิงชนะพจน์วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
34สามเณรอำนาจแซ่มัววัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
35สามเณรรุ่งโรจน์แซ่เฉินวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
36สามเณรวีรภัทร์อาเค่อกู่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามคณะสงฆ์จีนนิกาย
37พระจันณรงณ์แต่งตั้งฐิตธมโมวัดบ่อน้ำทิพย์คณะสงฆ์จีนนิกาย
38พระกิจนพลสุขออมทรัพย์ชุตินธโรวัดแม่หะคณะสงฆ์จีนนิกาย
39พระเวชพิสฐิโคนชงแสนอธิปุญโญวัดแม่หะคณะสงฆ์จีนนิกาย
40พระวิชิตฟองเลาธมมทีโปวัดแม่หะคณะสงฆ์จีนนิกาย
41พระประมวลหล้าพิมพาฐิตปสาโทวัดแม่หะคณะสงฆ์จีนนิกาย
42พระเสาร์วงค์ษาทีปวํโสวัดแม่หะคณะสงฆ์จีนนิกาย
43พระพิเชษฐ์ปัญโญจิตฺตปญโญวัดแม่หะคณะสงฆ์จีนนิกาย
44สามเณรอุ่นมีชัยวัดทัพกุมารทองคณะสงฆ์จีนนิกาย
45สามเณรประทุนอนันตชัยญาวงค์วัดแม่ลัวคณะสงฆ์จีนนิกาย
46สามเณรป้านส่าอนันตชัยญาวงค์วัดแม่ลัวคณะสงฆ์จีนนิกาย
47สามเณรหล้าหาญอนันตชัยญาวงค์วัดแม่ลัวคณะสงฆ์จีนนิกาย
48สามเณรอาหลู่กวางน้อยวัดแม่ลัวคณะสงฆ์จีนนิกาย
49สามเณรหนุ่มแสงอนันตชัยญาวงค์วัดแม่ลัวคณะสงฆ์จีนนิกาย
50สามเณรคืนดีอนันตชัยญาวงค์วัดแม่ลัวคณะสงฆ์จีนนิกาย