รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 56 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสรญาณสุระสายสํวโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระสุวัฒน์กลิ่นอุดมจกฺกวโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระชวนากรภูจอมจิตรอิทฺธิธโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระกิตตินันท์จันทร์รวมจนฺทสาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระลิ่วฟ้าเหมือนเผ่าโชติกโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
6พระสมชายอารีย์มิตรภรณ์อุตฺตโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
7พระบุญหลายศรีทาศักดิ์ชาตปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
8พระอภิชาตอยู่สำราญนนฺทปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระปรัธนาชีรานนท์ฌาณปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
10พระธรรมธรดวงนิลโฆสปญฺโญวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
11สามเณรพชรดนัยจันทร์สมุทร์วัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
12สามเณรณัฐกิตติ์โมกหอมวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
13สามเณรพีรพัฒน์ไพรบึงวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
14สามเณรพิตรพิบูลย์พิลาวัลย์วัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15สามเณรอดิศักดิ์จะยันรัมย์วัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
16สามเณรโกศลยิ่งเจนจบวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
17สามเณรธีรเดชยิ่งเจนจบวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
18สามเณรธนธรณ์ก่อแก้ววัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
19สามเณรธราเทพสิงห์วงค์วัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
20สามเณรกิตติชัยอ่อนสีวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
21สามเณรสุวรรณชาติมิ่งมงคลวัดสารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
22พระนิรันฤทธิ์เรืองศรีชุตินฺธโรวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
23พระสิทธิโชคทองมีสิทฺธิโชโตวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
24พระศรุติแย้มศิริปญฺญาวโรวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
25พระกษิดิศพุ่มสุวรรณสิริภทฺโทวัดราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
26พระธีรพงศ์วอนเพียรฉนฺทธมฺโมวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
27พระสมศักดิ์เดชะศิลปชัยเขมธมฺโมวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
28พระสุวิชเฟื่องพานิชเจริญถาวโรวัดบางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
29พระประเสริฐเปรมศรีเตชวโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
30พระพีรพัฒน์เกรียงไกรกุลสุทธิญาโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
31พระสิรวิชญ์จันทร์ฉายปฎิภาโณวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
32พระสุริยาดาราปุญญาวชิโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
33พระณัฐพลคนเที่ยงฐิตสาโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
34พระศิริธรอาจระออเปมิโยวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
35พระฐตวัฒน์เกรียงไกรวณิชฐิตายุโกวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
36พระมานพล่าเฟือยฐานุตฺตโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
37พระนัฐพรมาพลธมฺมวโรวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
38พระธีรดาวิมุกตะลพคเวสโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
39พระภานุพงศ์ดีสีปานภทฺรวโรวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
40พระนัฐการบรรเลงกลองอุปสโมวัดสนคณะเขตทุ่งครุ
41พระสถาภัทรสินเพ็งโสธโนวัดสนคณะเขตทุ่งครุ
42พระสุรจิตรเจริญสุขธมฺมวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
43พระอนุรักษ์มหารัตน์จิตฺตปาโลวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
44พระวรุตม์ปัทมาตรมรุตฺตโมวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
45พระขวัญมงคลเกตุเห่งสุธมฺโมวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
46พระชัยพฤกษ์แก่นหอมถามวโรวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
47พระภาณุพงศ์มีภาพธมฺมปูชโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
48พระศักดิ์สิทธิ์บุตรดีจตฺตมโลวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
49พระจิตรกรพานทองฐานากโรวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
50พระธนาธิปสกลหล้าธมฺมทีโปวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ