รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดเลา
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 90 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสินชัยแย้มพยุงกตทีโปวัดแสมดำคณะเขตบางขุนเทียน
2พระชญานนทมีเฉยมหาปญฺโญวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
3พระภูมิช้างเจริญโฆสวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
4พระสุวิทย์มหาชัยอธิปญฺโญวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
5พระแสนคมอุดมชัยพัฒนาชุตินฺธโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
6พระรวีโรจน์ปันนาผลถิรสทฺโธวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
7พระพรเทพปลื้มอุราวรสทฺโธวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
8พระพรสวรรค์ปลื้มอุราสุทฺธสทฺโธวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
9พระกิตติพงษ์สุคนธานนท์จตฺตมโลวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
10พระนนท์วัฒน์กงเก๊อะธมฺมานนฺโทวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
11สามเณรกสิณธรแขกเต้าวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
12พระจำลองงามขำอคฺคธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
13พระกันดิสรัตนเสถียรสุจิตฺโตวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
14พระธีร์พิพัฒน์ภู่พันธ์ธีรภทฺโทวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
15พระสัญชัยอาษาคุณวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
16พระธีรยุทธสือเฉยชุติปญฺโญวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
17พระธนกฤตก๋งเหม็งฐานวีโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
18พระณัฐวัตรท่องอ่อนคุณวฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
19พระสุทธิพงษ์ศรีพายัพวุฑฺฒิสโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
20พระพีระพลภิรมย์ภู่กลฺยาณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
21สามเณรพรเทพแบบเหมือนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
22สามเณรพิเชษฐ์แบบเหมือนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
23สามเณรมุกทองอิ่มพงษ์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
24สามเณรอัครเดชสะเดาทองวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
25สามเณรณัฐพลสีขอนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
26สามเณรรามเทพสาระมูวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
27พระเถิงเลาแก้วสีลสาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28พระสำรวยการสมโชคฐิตจิตฺโตวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระสมคิดปรีมาทย์นาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
30พระอรรถพลปู่แก้วสนฺตจิตฺโตวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
31พระสันติช้างเจริญสนฺตกาโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
32พระมะนิตย์มาลีมนุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
33พระจักรภพนิตยสุขขนฺติธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
34พระเจริญคงชาตรีจารธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
35พระภานุวัฒน์ร่าเริงยิ่งฐานวุฑฺโฒวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
36พระสหรัฐยังพะยออคฺคธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
37พระอภิชาติสายสุดฐิตสีโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
38พระวีระชัยแซ่อึ้งถิรปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
39พระนันทวุฒิสาตรหิรัญอติภทฺโทวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
40พระชนะชัยแก้วรักษากิตฺติโสภโณวัดประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
41พระณัฐพลยามินปภสฺสโรวัดประชาบำรุงคณะเขตบางขุนเทียน
42พระชนม์นิธิศผลธนไพศาลโสตฺถิโกวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
43พระไพรัชเดชะกุลอนุตฺตโรวัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
44สามเณรณัฐเศรษฐโรจนประดิษฐ์วัดแทนวันดีเจริญสุขคณะเขตบางขุนเทียน
45พระปัญญานนท์-ปญฺญาวโรวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
46สามเณรบูรพา-วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
47สามเณรสมยอดวงศ์ดีวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
48สามเณรธนากร-วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
49สามเณรมานิต-วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
50สามเณรร่มธรรมหงสาวดีวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน