รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๖๐๒๔ - วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเกรียงไกรหาญสมุทรกุสโลวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
2พระปริญญาอินทร์แก้วสุมโนวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
3สามเณรศุภกิตติ์นุสนธิ์วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
4สามเณรณัฐวุฒิสุรพลวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
5สามเณรวีรากรพูลชัยวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
6สามเณรณัฐนันท์คันจะโสวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
7พระดนัยปุ่นสำเริงกลฺยาณธมฺโมวัดนางนองวัดราชโอรสาราม
8พระชัชนลชัยภิรมย์เอนกชยานนฺโทวัดนางนองวัดราชโอรสาราม
9พระนวลเกตุภูงาถิรญาโณวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
10พระกรณิศพิชัยบูรณชัยภทฺทวํโสวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
11พระรังสิตพันโยธาสิริวํโสวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
12สามเณรสุรสิทธิ์ติระตระกูลเสรีวัดมงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
13พระณพวีร์เกตุมีชัยฐิตสุโภวัดแก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
14พระสำเริงเกิดมั่นเขมานนฺโทวัดไทรวัดราชโอรสาราม
15พระสมชายวรรณะอยู่โชติธมฺโมวัดไทรวัดราชโอรสาราม
16พระสุรสิทธิ์จินฤทธิ์อมโรวัดไทรวัดราชโอรสาราม
17พระภูเบศร์ทรัพย์นาคฐิตเมโธวัดไทรวัดราชโอรสาราม
18พระกิตติธรสมอชัยกิตฺติธโรวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
19พระกุลกิตติเสมอใจกุลกิตฺติโกวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
20พระสุริยาเดชโฮมโชติทตฺโตวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
21พระธนกฤตศิริวัฒนากิตฺติธโรวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
22พระรชตมิยะพันธ์สนฺตจิตฺโตวัดสิงห์วัดราชโอรสาราม
23พระพิชิตครองสุขฐิตคุโณวัดบางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
24พระศักดิ์ชัยธรรมศิรืชยธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
25พระสมชาติวัจนะรัตน์โชติธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
26พระทินภัทรสุกใสวรธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
27พระอาทิตย์ลิ้มธงเจริญชยธมฺโมวัดบางขุนเทียนกลางวัดราชโอรสาราม
28พระภาสพลทิมสวาสดิ์ภาสพโลวัดสีสุกวัดราชโอรสาราม
29พระบุญเชิดทองประยูรสุรปญฺโญวัดยายร่มวัดราชโอรสาราม
30พระนราเศรษฐ์เรืองทิพย์ดำรงถาวโรวัดโพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
31พระเจษฎาเจือกโว้นตปสีโลวัดโพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
32พระขจรศักดิ์บัวประเสริฐเขมปญฺโญวัดโพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
33พระอำนาจดีสุวรรณอิทฺธิปญฺโญวัดโพธิ์แก้ววัดราชโอรสาราม
34พระสราวุธราชกิจจิตฺตปญฺโญวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุงวัดราชโอรสาราม
35พระปัญญาไผ่ไทยปญฺญาวชิโรวัดกกวัดราชโอรสาราม
36พระนทีบุญรอดปุญญมโนวัดกกวัดราชโอรสาราม
37พระวัธนาบุญอิ่มวรปุญฺโญวัดกกวัดราชโอรสาราม
38สามเณรกฤตเมธจิตต์แก้ววัดกกวัดราชโอรสาราม