รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอกลักษณ์ธิตะปันอคฺคธมฺโมวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
2พระพงษ์ภรณ์บุญธรรมเศรษฐ์นาถธมฺโมวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
3พระจ.อ.กนกเขตต์เล็กตระกูลสุมโนวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
4พระเอกภาพสำเภาทองเอกภาโววัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
5สามเณรปุญญภัทรคำสีวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
6สามเณรอัมรินทร์ภูผาวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
7พระชัยสิทธิ์มีชัยจิตฺตสํวโรวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
8พระพิพัฒน์บุญสมโอภาโสวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
9สามเณรพีรเดชเมฆีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
10สามเณรศุภกฤตพื้นผาวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
11สามเณรณัฐวัตรสมบัววัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
12สามเณรดนุพลสังข์ชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
13สามเณรวสุรัตน์ทองพูลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
14สามเณรวีรชัยงาหอมวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
15สามเณรฉัตรนรินทร์เปรื่องวิชาวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
16สามเณรนิวัฒน์จันทร์ส่องวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
17สามเณรอธิศักดิ์ขำเอนกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
18สามเณรสรรเสริญหงษ์สมุทรวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
19สามเณรอนุชิตเพียนุยวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
20สามเณรชยานันท์หมื่นหาวงศ์วัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
21สามเณรก้องภพเอี่ยมสะอาดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
22สามเณรภูมินทร์ชินวงค์วัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
23พระสุเทพประทุมมากิตฺติปญฺโญวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
24พระนเรศักดิ์คล้ายทองทิวากโรวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
25พระณัฐพลพึ่งสายมเหสกฺโขวัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจาย
26พระธนชัยสุขกลับสวรรค์สิริเตโชวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
27พระศุภวิทย์วันเมืองภูริวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
28สามเณรสุริยเดชทิพย์วงศ์กุลวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
29สามเณรธนยศสุขคงวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30สามเณรสมชายแสงเฮ่อวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
31สามเณรธนภัทรลพนิกรวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
32สามเณรชิงชัยหอมทวนลมวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
33สามเณรกิตติทัตเกตุประจันวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
34สามเณรอนุชาทันมาวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
35สามเณรพีรพงษ์วงค์หาญวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
36สามเณรประวิทย์สายศิลป์วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
37สามเณรนันทชัยเข็มทองวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
38สามเณรจีรายุสไชยราชวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
39สามเณรสุพัฒชัยด้วงพุทธวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
40สามเณรพชรพลอินตาวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
41สามเณรวุฒิชัยคนดีวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
42สามเณรฐาปกรณ์แซ่ย่างวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
43สามเณรธันวาโชคไพรวันวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
44สามเณรวราฤทธิ์วราวิทยาคุณวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
45สามเณรวันชัยปะวีนท์วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
46พระอภิชาตคำจินดากิตฺติปาโลวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
47พระพินิจสุขารมย์ชุติมนฺโตวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
48พระทรงกรดวงศรีสุธมฺมวฑฺโณวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
49พระยุทธนาประสงค์สมวํโสวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
50พระพิเชษฐ์ทองอร่ามรตนวํโสวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม