รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 78 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอัตพลเป็นสุขอนาลโยวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2สามเณรพิทักษ์ภิลัยวรรณวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
3สามเณรวิทวัสนามกัณหาวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4สามเณรโจ๊กกาญจนเกษมศรีวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรกบิลพัตร์ทรัพย์บำเรอวัดแก้ววัดกาญจนสิงหาสน์
6พระปรัชญาชานุภูริปญฺโญวัดไก่เตี้ยวัดกาญจนสิงหาสน์
7พระบุญส่งลิมป์ศิลาทองปุญญฺวโรวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
8พระนันทชัยปั้นดีชวโนวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
9พระธนวัฒน์สามารถฐานกโรวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
10พระธนายุทธทิมปุ้ยอภิธโนวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
11พระสุรชัยศิลาลาศสุรชโยวัดตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
12พระธานินทร์จันทนมัฏฐะปสาโทวัดตะเข้ (โคกพระเถร)วัดกาญจนสิงหาสน์
13พระหว่าง นามโตกิตฺติโกวัดทอง (บางระมาด)วัดกาญจนสิงหาสน์
14พระพฤหัสศิลป์ปล้องเรืองกุลปภากโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระสหวัฎคิ้วอำไพอโสโกวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
16พระภานุวัฒน์กนกวิบูลย์ศรีฐานุตฺตโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
17พระสุริยนต์ชื่นเสมโชติโกวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
18พระธีรภัทรอยู่ยงวชิโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
19พระปรัชญาศรีทุมมาคุณธาโรวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
20พระปิยพงษ์วัฒนเสวีเปมสีโลวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
21พระสุวสันต์ลีลาวงศาโรจน์ถิรวิริโยวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
22พระนาวินใจน้อยจรณพโลวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
23พระมณัฐกรณ์ปั้นนาคปิยวณฺโณวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
24พระณภัทร์ตรีอุบลกตกิจฺโจวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
25พระศุภัชแก้วสอาดสุทฺธิญาโณวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
26พระทัศพงษ์สันติธรารักษ์กตปุญฺโญวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
27พระอดิศรราชสิงโหฐานิสฺสโรวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
28พระเฉลิมพลเสียงเย็นอภิวโรวัดน้อยในวัดกาญจนสิงหาสน์
29พระน้ำผึ้งโพธิ์บัวมหาวีโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
30พระสุกิจงามศักดิ์ฐานุตฺตโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
31พระบุญนพอินบุญส่งฐานปญฺโญวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
32พระสนั่นนิ่มเกตุรกฺขิโตวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
33พระบุรณัฐชูจันทร์จนฺทโชโตวัดโพธิ์วัดกาญจนสิงหาสน์
34พระสุพิชญ์พิพัฒน์แจ้งเจริญสุวฑฺฒโนวัดมะกอกวัดกาญจนสิงหาสน์
35พระนทีแก้วบุตรดีกตธมฺโมวัดมะกอกวัดกาญจนสิงหาสน์
36พระสุวัฒน์จันทร์สวัสดิ์สุวฑฺฒโนวัดมะกอกวัดกาญจนสิงหาสน์
37พระวุทธิชัยทรัพย์สมรวยเหมโกวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
38พระธนพลสุขใสอธิปญฺโญวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
39พระคฑาวุฒิศรีจันทราพันธ์อติเมโธวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
40พระชเนตตีภัทรศิริอ่อนสิริภทฺโทวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
41พระสร้างสรรค์วรรณวิจิตรกลฺยาณธมฺโมวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
42พระเรืองกิตต์โสรัจจกิจอุชุจาโรวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
43สามเณรหวิงสิทธิเดชวัดสมรโกฏิวัดกาญจนสิงหาสน์
44พระสุธีจันนาคามนฺตชาโตวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
45พระสกลศึกยิ้มอยู่ติกฺขวีโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
46พระสิรวิชญ์บุญเพ็งพุทฺธิสาโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
47พระวีระยุทธเม้ยมิ่งชนทตฺโตวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
48พระนรินทร์พูลทวีสุขมหาวุฑฺโฒวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
49พระกฤตมุงอินอ่อนสทฺธาธิโกวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
50พระวีระภัทรบุญมานนท์ทินฺนพโลวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์