รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเหงียน ฝู เทืองเหงียนปรมตฺถสจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
2พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระศรายุทธสุตตะสุทฺธิมโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
4พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระสุริยาศรีติจารุวัตร์อาภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
7พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระณัฐวุฒิโอ่วเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10พระกิตติชัยเลิศมงคลกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11พระอิทธิพัทธ์จารุศังข์ยโสธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12พระธนพลไชยสวัสดิโชติกตพโลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
14สามเณรจิราธิปเพชรปานกันวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
16พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
17พระธนศักดิ์ปิ่นกรกิตฺติญาโณวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
18พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
19พระสมชายผงคำภาอุตาโรนามะวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
20พระพุทธำรงค์แซ่ลิ้มพุทฺธสโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
21พระชาคริตแสงจันทร์ทองชาคโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
22พระปฏิภานจันทรปฏิภาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23พระวิษณุสุขดวงมหิทฺธิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24พระปราโมทย์ปรางนวลถิรจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
25พระปฏิภานทองอ่วมใหญ่ปญฺญาธีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
26พระเมธานนท์ศรีสุดดีเมธานนฺโทวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
27พระชนกานต์บุญทองชนิสฺสโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
28พระนพรอดเสนาควโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
29พระวิศรุจน์สนธิภูริญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30พระปกรณ์ลีละผลินจารุวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
31พระนทีภาคากิจสมาจาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32พระวิชาเซี่ยงฉินวชิรญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33สามเณรนนทกรช่วยงานวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34สามเณรกฤษณชัยจิตสุภาพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
35สามเณรธนาณัตรัตนโกสุมภ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
36พระอภิรัตน์โลภาสิริาโณวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
37พระอัครเดชแสนหลวงอคฺคเตโชวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
38พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
39พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
40พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
41พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
42พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
43พระสมเกียรติมาสอาดเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
44พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
45พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
46พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
47พระสินชัยทองสีดีเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
48พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
49พระเทียมเม้งแซ่เจ็งโฆสธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
50พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ