รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิวะนารีอภิวโรวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
2พระครรชิตเต็มรักธมฺมรโตวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
3พระปกรณ์พันธนียะญาณิโกวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
4พระปวีณ์วิชญ์ธนานิธิกองมาวชิรญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
5พระวิบูลย์พงศ์พันธุนนท์พทฺธญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
6พระเบญจรงค์ศรีพิทักษ์ฐานรโตวัดวิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
7พระธิชากรหอมจันทร์มหาวิริโยวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
8พระกฤษณะกฤตโกสุมโสภณจิตฺโตวัดบางแวกคณะเขตภาษีเจริญ
9พระอภิรัตน์โลภาสิริาโณวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
10สามเณรจิราธิปเพชรปานกันวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
12พระธนพลไชยสวัสดิโชติกตพโลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13พระอิทธิพัทธ์จารุศังข์ยโสธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
14พระกิตติชัยเลิศมงคลกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15พระณัฐวุฒิโอ่วเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
16พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
17พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
19พระสุริยาศรีติจารุวัตร์อาภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
20พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
21พระศรายุทธสุตตะสุทฺธิมโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
22พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
23พระเหงียน ฝู เทืองเหงียนปรมตฺถสจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
24พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
25พระบุญศักดิ์วิริยะเกษมสุขปิยสีโลวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
26พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
27พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
28พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
29พระสุรศักดิ์ลือโลกธมฺมิโกวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
30พระจรูญเสียดกำปังตปคุโณวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
31พระอาทิตย์สุขวิจิตร์วิจิตฺตสุโขวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
32พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
33พระเทียมเม้งแซ่เจ็งโฆสธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
34พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
35พระสินชัยทองสีดีเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
36พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
37พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
38พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
39พระสมเกียรติมาสอาดเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
40พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
41พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
42พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
43พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
44พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
45สามเณรธนาณัตรัตนโกสุมภ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46สามเณรกฤษณชัยจิตสุภาพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
47สามเณรนนทกรช่วยงานวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
48พระวิชาเซี่ยงฉินวชิรญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49พระนทีภาคากิจสมาจาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
50พระปกรณ์ลีละผลินจารุวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี