รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษณชัยจิตสุภาพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
2สามเณรนนทกรช่วยงานวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
3สามเณรธนาณัตรัตนโกสุมภ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
4สามเณรจิราธิปเพชรปานกันวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5พระธนพลไชยสวัสดิโชติกตพโลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระธนศักดิ์ปิ่นกรกิตฺติญาโณวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
7พระกิตติชัยเลิศมงคลกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
8พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
9พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
10พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
11พระปกรณ์ลีละผลินจารุวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
13พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
14พระชนกานต์บุญทองชนิสฺสโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระชาคริตแสงจันทร์ทองชาคโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
16พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
17พระปกรณ์พันธนียะญาณิโกวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
18พระเบญจรงค์ศรีพิทักษ์ฐานรโตวัดวิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
19พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
20พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
21พระจรูญเสียดกำปังตปคุโณวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
22พระปราโมทย์ปรางนวลถิรจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
24พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
25พระครรชิตเต็มรักธมฺมรโตวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
26พระสุรศักดิ์ลือโลกธมฺมิโกวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
27พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
28พระนพรอดเสนาควโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
29พระปฏิภานทองอ่วมใหญ่ปญฺญาธีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30พระณัฐวุฒิโอ่วเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
31พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
32พระปฏิภานจันทรปฏิภาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
34พระเหงียน ฝู เทืองเหงียนปรมตฺถสจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
35พระบุญศักดิ์วิริยะเกษมสุขปิยสีโลวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
36พระวิบูลย์พงศ์พันธุนนท์พทฺธญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
37พระพุทธำรงค์แซ่ลิ้มพุทฺธสโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
38พระวิศรุจน์สนธิภูริญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
39พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
40พระธิชากรหอมจันทร์มหาวิริโยวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
41พระวิษณุสุขดวงมหิทฺธิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
42พระอิทธิพัทธ์จารุศังข์ยโสธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
43พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
44พระปวีณ์วิชญ์ธนานิธิกองมาวชิรญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
45พระวิชาเซี่ยงฉินวชิรญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46พระอาทิตย์สุขวิจิตร์วิจิตฺตสุโขวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
47พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
48พระนทีภาคากิจสมาจาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
50พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ