รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษณชัยจิตสุภาพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
2พระกฤษณะกฤตโกสุมโสภณจิตฺโตวัดบางแวกคณะเขตภาษีเจริญ
3พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
4พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
5พระกิตติชัยเลิศมงคลกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
6พระครรชิตเต็มรักธมฺมรโตวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
7พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
8พระจรูญเสียดกำปังตปคุโณวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
9สามเณรจิราธิปเพชรปานกันวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
11พระชนกานต์บุญทองชนิสฺสโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
13พระชาคริตแสงจันทร์ทองชาคโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
14พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
15พระณัฐวุฒิโอ่วเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
16พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
17พระธนพลไชยสวัสดิโชติกตพโลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระธนศักดิ์ปิ่นกรกิตฺติญาโณวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
19พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
20สามเณรธนาณัตรัตนโกสุมภ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21พระธิชากรหอมจันทร์มหาวิริโยวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
22พระนทีภาคากิจสมาจาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
23สามเณรนนทกรช่วยงานวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
24พระนพรอดเสนาควโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
25พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
26พระบุญศักดิ์วิริยะเกษมสุขปิยสีโลวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
27พระปกรณ์พันธนียะญาณิโกวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
28พระปกรณ์ลีละผลินจารุวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
29พระปฏิภานจันทรปฏิภาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
30พระปฏิภานทองอ่วมใหญ่ปญฺญาธีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
31พระปราโมทย์ปรางนวลถิรจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
33พระปวีณ์วิชญ์ธนานิธิกองมาวชิรญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
34พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
35พระพุทธำรงค์แซ่ลิ้มพุทฺธสโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
36พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
37พระวิชาเซี่ยงฉินวชิรญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
38พระวิบูลย์พงศ์พันธุนนท์พทฺธญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
39พระวิศรุจน์สนธิภูริญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
40พระวิษณุสุขดวงมหิทฺธิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
41พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
42พระศรายุทธสุตตะสุทฺธิมโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
43พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
44พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
45พระศิวะนารีอภิวโรวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
46พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
47พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
48พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
49พระสมชายผงคำภาอุตาโรนามะวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
50พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ