รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณะกฤตโกสุมโสภณจิตฺโตวัดบางแวกคณะเขตภาษีเจริญ
2พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
3พระปฏิภานจันทรปฏิภาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
4พระอิทธิพัทธ์จารุศังข์ยโสธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
5สามเณรกฤษณชัยจิตสุภาพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
6พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
7สามเณรนนทกรช่วยงานวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
8พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
9พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
10พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
11พระสินชัยทองสีดีเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
12พระปฏิภานทองอ่วมใหญ่ปญฺญาธีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
14พระปวีณ์วิชญ์ธนานิธิกองมาวชิรญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
15พระศิวะนารีอภิวโรวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
16พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
17พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระชนกานต์บุญทองชนิสฺสโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
20พระปราโมทย์ปรางนวลถิรจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21พระธนศักดิ์ปิ่นกรกิตฺติญาโณวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
22พระสมชายผงคำภาอุตาโรนามะวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
23พระปกรณ์พันธนียะญาณิโกวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
24พระวิบูลย์พงศ์พันธุนนท์พทฺธญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
25พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
26พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
27พระนทีภาคากิจสมาจาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
28พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
29พระสมเกียรติมาสอาดเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
30พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
31พระนพรอดเสนาควโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
32สามเณรธนาณัตรัตนโกสุมภ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33พระปกรณ์ลีละผลินจารุวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
34พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
35พระสุรศักดิ์ลือโลกธมฺมิโกวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
36พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
37พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
38พระบุญศักดิ์วิริยะเกษมสุขปิยสีโลวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
39พระสุริยาศรีติจารุวัตร์อาภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
40พระเบญจรงค์ศรีพิทักษ์ฐานรโตวัดวิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
41พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
42พระเมธานนท์ศรีสุดดีเมธานนฺโทวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
43พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
44พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
45พระวิศรุจน์สนธิภูริญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
46พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
47พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
48พระวิษณุสุขดวงมหิทฺธิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
49พระอาทิตย์สุขวิจิตร์วิจิตฺตสุโขวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
50พระศรายุทธสุตตะสุทฺธิมโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ