รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
2พระสมชายผงคำภาอุตาโรนามะวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
3พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
4พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
5พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
6พระศิวะนารีอภิวโรวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
7พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
8พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
9พระศรายุทธสุตตะสุทฺธิมโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
10พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
11พระวิษณุสุขดวงมหิทฺธิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12พระวิศรุจน์สนธิภูริญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13พระวิบูลย์พงศ์พันธุนนท์พทฺธญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
14พระวิชาเซี่ยงฉินวชิรญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
16พระพุทธำรงค์แซ่ลิ้มพุทฺธสโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
17พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
18พระปวีณ์วิชญ์ธนานิธิกองมาวชิรญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
19พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
20พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
21พระสมเกียรติมาสอาดเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
22พระสินชัยทองสีดีเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
23พระสุรศักดิ์ลือโลกธมฺมิโกวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
24พระสุริยาศรีติจารุวัตร์อาภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
25พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
26พระอภิรัตน์โลภาสิริาโณวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
27พระอัครเดชแสนหลวงอคฺคเตโชวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
28พระอาทิตย์สุขวิจิตร์วิจิตฺตสุโขวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
29พระอิทธิพัทธ์จารุศังข์ยโสธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
30พระเทียมเม้งแซ่เจ็งโฆสธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
31พระเบญจรงค์ศรีพิทักษ์ฐานรโตวัดวิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
32พระเมธานนท์ศรีสุดดีเมธานนฺโทวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
33พระเหงียน ฝู เทืองเหงียนปรมตฺถสจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
34พระธนพลไชยสวัสดิโชติกตพโลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
35พระกฤษณะกฤตโกสุมโสภณจิตฺโตวัดบางแวกคณะเขตภาษีเจริญ
36พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
37พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
38พระกิตติชัยเลิศมงคลกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
39พระครรชิตเต็มรักธมฺมรโตวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
40พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
41พระจรูญเสียดกำปังตปคุโณวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
42พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
43พระชนกานต์บุญทองชนิสฺสโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
44พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
45พระชาคริตแสงจันทร์ทองชาคโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
46พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
47พระณัฐวุฒิโอ่วเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
48พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
49พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ