รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
2พระบุญศักดิ์วิริยะเกษมสุขปิยสีโลวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
3พระปกรณ์พันธนียะญาณิโกวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
4พระปวีณ์วิชญ์ธนานิธิกองมาวชิรญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
5พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
6พระวิบูลย์พงศ์พันธุนนท์พทฺธญาโณวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
7พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
8พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
9พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
10พระศิวะนารีอภิวโรวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
11พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
12พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
13พระกฤษณะกฤตโกสุมโสภณจิตฺโตวัดบางแวกคณะเขตภาษีเจริญ
14พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
15พระสมเกียรติมาสอาดเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
16พระสินชัยทองสีดีเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
17พระสุรศักดิ์ลือโลกธมฺมิโกวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
18พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
19พระอภิรัตน์โลภาสิริาโณวัดเพลงคณะเขตภาษีเจริญ
20พระอัครเดชแสนหลวงอคฺคเตโชวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
21พระอาทิตย์สุขวิจิตร์วิจิตฺตสุโขวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
22พระเทียมเม้งแซ่เจ็งโฆสธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
23พระเบญจรงค์ศรีพิทักษ์ฐานรโตวัดวิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
24พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
25พระครรชิตเต็มรักธมฺมรโตวัดสว่างภพคณะเขตภาษีเจริญ
26พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
27พระธิชากรหอมจันทร์มหาวิริโยวัดปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
28พระจรูญเสียดกำปังตปคุโณวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
29พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
30พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
31พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
32พระณัฐวุฒิโอ่วเจริญปญฺญาวุฑฺโฒวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
33พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
34พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
35พระชาคริตแสงจันทร์ทองชาคโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
36พระสมชายผงคำภาอุตาโรนามะวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
37พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
38สามเณรจิราธิปเพชรปานกันวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
39พระสุริยาศรีติจารุวัตร์อาภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
40พระกิตติชัยเลิศมงคลกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
41พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
42พระอิทธิพัทธ์จารุศังข์ยโสธโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
43พระเหงียน ฝู เทืองเหงียนปรมตฺถสจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
44พระพีรพลพานทองปญฺญาวโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
45พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
46พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
47พระธนพลไชยสวัสดิโชติกตพโลวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
48พระพุทธำรงค์แซ่ลิ้มพุทฺธสโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
49พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50พระธนศักดิ์ปิ่นกรกิตฺติญาโณวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ