รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตทวีวัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๓๐๒๓ - วัดโกมุทพุทธรังสี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัฒน์ธนชัยแก่นภักดีปภสฺสโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
2พระอานุภาพสุดสายธนิสฺสโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
3พระณัฐอินทรเกษมฐิตธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
4พระสมพงษ์ต่านน้ำกตปุญฺโญวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
5พระดิษฐพงศ์วิริยะชูศรีสนฺตจิตฺโตวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
6พระณัฐพงศ์แก้วกระจ่างสุขเตชธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
7พระธนากรณ์ขุนหาญกิ่งจารุวณฺโณวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
8พระณัฎฐ์วรันต์คิดดีจริงฐานวโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
9พระนัทธวัฒน์วิทยาพิทักษ์วงศ์ธนวุฑโฒวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
10พระสุชาพงศ์ทรัพย์อินทร์เตชธมฺโมวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
11พระสมบัตินามบำรุงสมจาโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
12พระภานุรุตคงมาปญฺญาวชิโรวัดโกมุทพุทธรังสีคณะเขตทวีวัฒนา
13พระธีรศักดิ์พ่อค้าช้างฉวิวณฺโณวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
14พระเอนกสายแสงเขมปญฺโญวัดปุรณาวาสคณะเขตทวีวัฒนา
15พระอั๋นลาดชะวงศ์วรญาโณวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
16พระอภิชาตหอมจันทร์ขนฺติวโรวัดน้อยนางหงษ์วัดอมรคีรี
17พระอธิษฐ์นาคศรีชุ่มศักดิ์จิตฺตทนฺโตวัดบางพลัดวัดเทพากร
18พระนิติธรจุลโลบลเนติธโรวัดวิมุตยารามวัดเทพากร
19พระชินวัตรพัฒนสุทธิชลกุลชินปญฺโญวัดเพลงวัดเทพากร
20พระอภิสิทธิ์แตะอินรัมย์ญาณวโรวัดเพลงวัดเทพากร
21สามเณรพีรพัฒน์ชายสีอ่อนวัดสุทธิจิตตารามคณะเขตทวีวัฒนา
22สามเณรเกาย่างเซียฮ้ววัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
23สามเณรคำไชแพงสะหวันวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
24สามเณรศิวกรแก่นทองวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี
25สามเณรณัฐนัยอู่คำวัดอมรคีรีวัดอมรคีรี