รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๑ - วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 103 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพลทัศน์โชติภัทรวนันท์อธิปญฺโญวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระรัฐธรรมนูญประไพย์อคฺคจิตโตวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระสุพจน์คามบุศย์จิรธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระจตุพลคามบุศย์สิริธมฺโมวัดเฉลิมพระเกียรติคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระปิยะสีแก้วญาณทีโปวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระธีรภัทรเอี้ยงรอดฉนฺทปญฺโญวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระกษิติ์เดชสุวรรณเกื้อสุเมโธวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
8สามเณรกันดิศเชอสินธุ์วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระศักดิ์ชัยเจริญทัศน์วิปุโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระสายน้ำดินดีรังขนฺติโกวัดป่าเรไรคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระอภิรักษ์คงสินธุ์สุจิณโณวัดสลักใต้คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระนเรศกุลทีกนฺตวีโรวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระยุทธนานิลพัฒน์อาชิโตวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกิตติธัชอรพิมลธาดาปรกฺกโมวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวิรโชติทับสุขกิจฺจสาโรวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระชาญชัยทับสุขสิริภทฺโทวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระนวพลวงศ์เกษมวรธมฺโมวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระอนุชาคล้อยบุญอนุภทฺโทวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระประทีปทับทิมสุธมฺโมวัดบางศรีเมืองคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระอริย์ธัชสุวรรณหงส์ฐิติวฑฺฒโนวัดพลับพลาคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระทวีศักดิ์ไพรภูธรโชติสกฺโกวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระธีรภัทรมาตศักดาญาณธีโรวัดทินกรนิมิตคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุทธิพงศ์จัตุวงษ์โชติโกวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระรัฐศักดิ์ภู่หนูสุธมฺโมวัดบางรักน้อยคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระจารึกศกุนตนาดภูริวฑฺฒโกวัดบางกร่างคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระภานพโตประภัสสรฐิตปุญฺโญวัดแคในคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระจารุพัฒน์สกลนุกรกิจอมโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระจิรภัทรเพิ่มอุบลอธิปญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
29พระพงศธรมีมาฐานิสฺสโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระอนุชาโตจีนกตปุญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกานต์เกิดแล่งวรปญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระณัฐวุฒิวุฒิรักษ์ฐานิโยวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสำรองไชยนอกฐานงฺกโรวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระสมเดชบุญทาญาณเตโชวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระเรืองโรจน์วิเศษแก้วอติโรจโนวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระเทพบุตรเทพบุตรปุญฺญเทวปุตฺโตวัดบางแพรกเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระกมลศักดิ์สกุลศิลปกิจกมลสกฺโกวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระธนภัทรเพิ่มพูลทรัพย์ธนภทฺโทวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระธวัชชัยแพรสพัฒน์กนฺตสีโลวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระทวีปรีชาฉายวัฒนาสุทฺธจิตฺโตวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระปะพนศรีสุขสนฺตจิตฺโตวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระมินทร์ธาดาจั่นเพ็ชร์ปภสฺสโรวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระวชิรวิชญ์ทองคำอภิวฑฺฒโนวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระวีระเสนแก้วน้ำสุกจิตฺตคุตฺโตวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
45สามเณรพีรศิษย์ศรีสุขวัดลานนาบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระมงคลเอี่ยมอุ่นธมฺมมงฺคโลวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระเทพฤทธิ์ทองลุนอภิปฺปสนฺโนวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระนิรันดร์จุลพนขนฺติพโลวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอัครเดชก้อนแก้วอคฺคปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระกฤษฎาฉายฉลาดโสภณปญฺโญวัดสมรโกฏิคณะจังหวัดนนทบุรี