รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๒ - วัดบางอ้อยช้าง
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชายบุญลาชินวโรวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระมนูณนาสมยนจารุธมฺโมวัดกล้วยคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระรัชพลอร่ามพงษ์เตชพโลวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระศักดิ์สิทธิ์บุญส่งอนุตฺตโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระสิงห์ทองชุมวิริยะสุขกุลธมฺมโชโตวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระปภาวินทองอินทร์ชาคโรวัดแก้วฟ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระพัสสนันท์อวภาร์พงษ์ฐานุตฺตโรวัดจันทร์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระณัฏฐ์วัฒน์บุญแก้วประพาฬคเวสโกวัดแดงประชาราษฎร์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระอัฐพลเนยสูงเนินอติพโลวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระธนวัฒน์แถบทองสุมโนวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระชัยพจน์คุณพนิชกิจคุณงฺกโรวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระพชรพลวิรุฬห์อนันต์ปญฺญาวโรวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
13สามเณรทัตพิชาหัตกาวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
14สามเณรพุฒิพงศ์ศรีภาวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
15สามเณรนพพลชะละตะคุวัดโตนดคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระปรเมศวร์บุญพระธรรมมานิโตวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระศิขรินทร์ใจเที่ยงนิติโกวัดโตนดมหาสวัสดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระวีระผลงามอคฺคธมฺโมวัดตะระเกคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระนิรุตต์เมฆประดับนิรโตวัดตะระเกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระปกรชัยสุวรรณไพบูลย์ฐิตปญฺโญวัดตะระเกคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสุทธิศักดิ์เอี่ยมเกตุวรจิตฺโตวัดท่าคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระปัฐวีปานเพชรสิริปญฺโญวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระนนธวัฒน์ว่องไวกตปุญฺโญวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระอรรครักษ์อินทร์หมออคฺคธมฺโมวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระนพปฏลกรนาคพลั้งกตปุญฺโญวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระธราเทพผลเอนกชัยธมฺมวโรวัดโบสถ์บนคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระปิยะวัฒน์มั่นยืนยงสิริวฑฺฒโกวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระธนะวัฒน์สกุลพงษ์ไพบูลย์ปวฑฺฒโนวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสุรเดชดีเหนี่ยงสีลเตโชวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระนิกรสีลกันตสูตินิพฺภโยวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระรชตกลั่นจินดาดีอชิโตวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสิทธิโชคเกิดทินสิทฺธิลาโภวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสิทธิศักดิ์เกิดทินสิทฺธิเตโชวัดบางค้อคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระมหิรัตน์กรีสะกลปคุโณวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระกัลป์ภูชิชย์พุ่มเรืองนามธมฺมธโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสิทธิพงศ์ภูยานีฐิติโกวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสุพจน์ธะนะบูรณ์สุวโรวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระณัชพลนาคสุขกิตฺติธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระสุภัทรประกอบสุขสุธมฺโมวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระมงคลแก้วใจรักษ์กิตฺติโกวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระพฤกษชาตินวลแจ่มปภาโสวัดบางอ้อยช้างคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระอรรณพดีรัชตโพธิจิตฺโตวัดโพธิ์เผือกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระวิวรรธน์สังข์เกตุถิรจิตฺโตวัดโพธิ์เผือกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระนิธิพันธ์ุภู่ทองชาคโรวัดพิกุลทองคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระวิโรจน์แตรสวัสดิ์มงคลปสนฺโนวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระจิรัฐชัยเกตุแก้วอธิวโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระประสิทธิ์ถวายพุ่มขนฺติพโลวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระณัฐกิตติ์น้อยพิมพ์อนุตฺตโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระศุภกรณ์น้อยพิมพ์ปภสฺสโรวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระอุทัยเทียนแก้วฐิตธมฺโมวัดศรีเรืองบุญคณะจังหวัดนนทบุรี