รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพฤติไซรสูงงามฐิตโสภโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระวาลย์กลิ่นกลัดฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระชฤชัยสืบดาชยธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระสมนึกสว่างวงศ์สินปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระนรากรไชยเทศอคฺคปญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระประชาสิริไกรกุลวงศ์ปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระอนุชิตหอมทองอโนมคุโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระเดโชชัยแก้วเปียอคฺคเตโชวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระชนะพลใจเอี่ยมอาวุธธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระเกียรติวงษ์ฤทธิ์ฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระปรีดาเถื่อนเล็กสุภกิจฺโจวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระกิตติพงศ์ปานพิมพ์สุทฺธสทฺโธวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระนาวินเกตุนาคมเหสกฺโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกานตพงศ์แสงสว่างวรโชโตวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระนฤเบศร์เหมือนบุญสุนฺทรปุญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
16สามเณรณัฐภัทรแดงเทโพธิ์วัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระประเทื่องเกตุอ่ำญาณวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระพงษธรอุ่นเปียกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระมงคลจันทะครชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระณัฐพลเลิศลาวีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสมบูรณ์นาคพสิทธิ์ชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระกรภัทร์เต็มรักคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระปรเมศร์เพ็ชรล้วนมหาลาโภวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวุฒิชัยจุฬารัตน์อาภาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระพัฒนะกลิ่นถือศีลภทฺทโกวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระนนทกานต์ภู่เขียวสุมงฺคโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสุรินทร์อินมณีสุเมโธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระณัฐพงศ์พ่วงสุดธมฺมวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระฉัตรชัยอภิชัยมงคลอรุโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสิทธิชัยท้วมปานสิริวณฺโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระกันตวิชญ์จงกิจจานนท์จนฺทธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระสอนเวียนสอนเวียนปญฺญาวโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระพฐกลพรพานิชากุลขนฺติพโลวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระชัยรัชเงาศรีอริยธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระวสันต์นาคเงินอติเมโทวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระนิสันสังข์ทองกิตฺติปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระวงศกรกุลสยามเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระวรุตน์คุ้มแว่นกตปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระอัศวินโรจน์สนธิกุลถาวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสุรชัยเกลี้ยงดีสิริปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระอมรพงศ์อุมาลีชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
42สามเณรพงศกรธรรมยศวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระจำรองโยกัลยาฐาวิโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระสุชาติธิราชัยอติลาโภวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระบุญชัยยิ้มวาสนาชิตมาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระณัฐนันท์เลิศวิริยพันธ์สุธีโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระพงศกรเฟื่องภักดีฐิตวีโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
48พระวรยศประกอบขนฺติพโลวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระอภิรัตน์แววแขกิตฺติปญฺโญวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระคมกริชอุทัยโรจนรัตน์ปภสฺสโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี