รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุพจน์สะอาดศรีธีรวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระจิตติเกียรติโกวิทคุณสมฺปนฺโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรเบญจพลงามอุไรรัตน์วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรธีรเดชคงความสุขวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระกันน์ปานจุไรญาณวีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระณัฐศิษฐ์ธรรมสรณะสกุลปญฺญาวชิโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระเกริกพลเฉลิมกลั่นวิสุทฺธสีโลวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระกานต์นิธิฤทธิ์ดีสุเมโธวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระดนุสรณ์พึ่งโพธิ์กิตฺติปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระคมกริชอุทัยโรจนรัตน์ปภสฺสโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระชัยรัชเงาศรีอริยธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระพฐกลพรพานิชากุลขนฺติพโลวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระสอนเวียนสอนเวียนปญฺญาวโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระกันตวิชญ์จงกิจจานนท์จนฺทธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสิทธิชัยท้วมปานสิริวณฺโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระฉัตรชัยอภิชัยมงคลอรุโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระจำรองโยกัลยาฐาวิโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
18สามเณรพงศกรธรรมยศวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระอมรพงศ์อุมาลีชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสุรชัยเกลี้ยงดีสิริปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระอัศวินโรจน์สนธิกุลถาวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระวรุตน์คุ้มแว่นกตปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระวงศกรกุลสยามเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระนิสันสังข์ทองกิตฺติปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระวสันต์นาคเงินอติเมโทวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระณัฐพงศ์พ่วงสุดธมฺมวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระสุรินทร์อินมณีสุเมโธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระนนทกานต์ภู่เขียวสุมงฺคโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระพัฒนะกลิ่นถือศีลภทฺทโกวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระวุฒิชัยจุฬารัตน์อาภาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระปรเมศร์เพ็ชรล้วนมหาลาโภวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกรภัทร์เต็มรักคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสมบูรณ์นาคพสิทธิ์ชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระณัฐพลเลิศลาวีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระมงคลจันทะครชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระพงษธรอุ่นเปียกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระประเทื่องเกตุอ่ำญาณวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระณัฐนันท์เลิศวิริยพันธ์สุธีโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระบุญชัยยิ้มวาสนาชิตมาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระสุชาติธิราชัยอติลาโภวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระอภิรัตน์แววแขกิตฺติปญฺโญวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระวรยศประกอบขนฺติพโลวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
43พระพงศกรเฟื่องภักดีฐิตวีโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
44พระเขมกรทิมจำลองเจริญเขมจาโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระณัฐพงศ์จันทร์จรัสสุขจนฺทโกวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระวัชรินทร์แก้วกองนอกอคฺควโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
47สามเณรณัฐภัทรแดงเทโพธิ์วัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระนฤเบศร์เหมือนบุญสุนฺทรปุญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกานตพงศ์แสงสว่างวรโชโตวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระนาวินเกตุนาคมเหสกฺโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี