รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพงศกรธรรมยศวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
2สามเณรเบญจพลงามอุไรรัตน์วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
3สามเณรธีรเดชคงความสุขวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรณัฐภัทรแดงเทโพธิ์วัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวรุตน์คุ้มแว่นกตปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพงษธรอุ่นเปียกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระอภิรัตน์แววแขกิตฺติปญฺโญวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระนิสันสังข์ทองกิตฺติปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระดนุสรณ์พึ่งโพธิ์กิตฺติปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระณัฐพลเลิศลาวีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวรยศประกอบขนฺติพโลวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระพฐกลพรพานิชากุลขนฺติพโลวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระกรภัทร์เต็มรักคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระจิตติเกียรติโกวิทคุณสมฺปนฺโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระกันตวิชญ์จงกิจจานนท์จนฺทธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระณัฐพงศ์จันทร์จรัสสุขจนฺทโกวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระชฤชัยสืบดาชยธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระอมรพงศ์อุมาลีชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระบุญชัยยิ้มวาสนาชิตมาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระมงคลจันทะครชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสมบูรณ์นาคพสิทธิ์ชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระกันน์ปานจุไรญาณวีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
23พระประเทื่องเกตุอ่ำญาณวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวาลย์กลิ่นกลัดฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระเกียรติวงษ์ฤทธิ์ฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระจำรองโยกัลยาฐาวิโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระพงศกรเฟื่องภักดีฐิตวีโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพฤติไซรสูงงามฐิตโสภโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระอัศวินโรจน์สนธิกุลถาวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระณัฐพงศ์พ่วงสุดธมฺมวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสุพจน์สะอาดศรีธีรวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระประชาสิริไกรกุลวงศ์ปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระสมนึกสว่างวงศ์สินปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระณัฐศิษฐ์ธรรมสรณะสกุลปญฺญาวชิโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระสอนเวียนสอนเวียนปญฺญาวโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระคมกริชอุทัยโรจนรัตน์ปภสฺสโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
37พระพัฒนะกลิ่นถือศีลภทฺทโกวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระปรเมศร์เพ็ชรล้วนมหาลาโภวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระนาวินเกตุนาคมเหสกฺโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระกานตพงศ์แสงสว่างวรโชโตวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระเกริกพลเฉลิมกลั่นวิสุทฺธสีโลวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสุรชัยเกลี้ยงดีสิริปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสิทธิชัยท้วมปานสิริวณฺโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระกิตติพงศ์ปานพิมพ์สุทฺธสทฺโธวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระณัฐนันท์เลิศวิริยพันธ์สุธีโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระนฤเบศร์เหมือนบุญสุนฺทรปุญฺโญวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระปรีดาเถื่อนเล็กสุภกิจฺโจวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระนนทกานต์ภู่เขียวสุมงฺคโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกานต์นิธิฤทธิ์ดีสุเมโธวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระสุรินทร์อินมณีสุเมโธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี