รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวาลย์กลิ่นกลัดฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระพัฒนะกลิ่นถือศีลภทฺทโกวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระวงศกรกุลสยามเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
4สามเณรธีรเดชคงความสุขวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระวรุตน์คุ้มแว่นกตปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
6สามเณรเบญจพลงามอุไรรัตน์วัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระกันตวิชญ์จงกิจจานนท์จนฺทธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระณัฐพงศ์จันทร์จรัสสุขจนฺทโกวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระมงคลจันทะครชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระวุฒิชัยจุฬารัตน์อาภาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระสิทธิชัยท้วมปานสิริวณฺโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
12พระเขมกรทิมจำลองเจริญเขมจาโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
13สามเณรพงศกรธรรมยศวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระณัฐศิษฐ์ธรรมสรณะสกุลปญฺญาวชิโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระสุชาติธิราชัยอติลาโภวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระสมบูรณ์นาคพสิทธิ์ชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระวสันต์นาคเงินอติเมโทวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระวรยศประกอบขนฺติพโลวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
19พระกันน์ปานจุไรญาณวีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
20พระกิตติพงศ์ปานพิมพ์สุทฺธสทฺโธวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระพฐกลพรพานิชากุลขนฺติพโลวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระณัฐพงศ์พ่วงสุดธมฺมวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระดนุสรณ์พึ่งโพธิ์กิตฺติปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
24พระนนทกานต์ภู่เขียวสุมงฺคโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระบุญชัยยิ้มวาสนาชิตมาโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระกานต์นิธิฤทธิ์ดีสุเมโธวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระเกียรติวงษ์ฤทธิ์ฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระสมนึกสว่างวงศ์สินปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสอนเวียนสอนเวียนปญฺญาวโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระสุพจน์สะอาดศรีธีรวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระนิสันสังข์ทองกิตฺติปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระประชาสิริไกรกุลวงศ์ปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระชฤชัยสืบดาชยธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
34พระอนุชิตหอมทองอโนมคุโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระฉัตรชัยอภิชัยมงคลอรุโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระสุรินทร์อินมณีสุเมโธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระคมกริชอุทัยโรจนรัตน์ปภสฺสโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระพงษธรอุ่นเปียกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระอมรพงศ์อุมาลีชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระนาวินเกตุนาคมเหสกฺโขวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระประเทื่องเกตุอ่ำญาณวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระสุรชัยเกลี้ยงดีสิริปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระจิตติเกียรติโกวิทคุณสมฺปนฺโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระชัยรัชเงาศรีอริยธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระเกริกพลเฉลิมกลั่นวิสุทฺธสีโลวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
46พระกรภัทร์เต็มรักคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระปรีดาเถื่อนเล็กสุภกิจฺโจวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระปรเมศร์เพ็ชรล้วนมหาลาโภวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระพงศกรเฟื่องภักดีฐิตวีโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระณัฐพลเลิศลาวีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี