รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๔ - วัดบางไผ่
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิชัยจุฬารัตน์อาภาธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระปรเมศร์เพ็ชรล้วนมหาลาโภวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระเขมกรทิมจำลองเจริญเขมจาโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระพงศกรเฟื่องภักดีฐิตวีโรวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระพงษธรอุ่นเปียกนฺตสีโลวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
6พระพฐกลพรพานิชากุลขนฺติพโลวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
7พระพฤติไซรสูงงามฐิตโสภโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
8พระพัฒนะกลิ่นถือศีลภทฺทโกวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
9พระมงคลจันทะครชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
10พระวงศกรกุลสยามเขมโกวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
11พระวรยศประกอบขนฺติพโลวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระวรุตน์คุ้มแว่นกตปุญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
13พระวสันต์นาคเงินอติเมโทวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
14พระวัชรินทร์แก้วกองนอกอคฺควโรวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
15พระวาลย์กลิ่นกลัดฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
16พระปรีดาเถื่อนเล็กสุภกิจฺโจวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
17พระสมนึกสว่างวงศ์สินปญฺญาทีโปวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสมบูรณ์นาคพสิทธิ์ชุตินฺธโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระสอนเวียนสอนเวียนปญฺญาวโรวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสิทธิชัยท้วมปานสิริวณฺโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระสุชาติธิราชัยอติลาโภวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระสุพจน์สะอาดศรีธีรวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระสุรชัยเกลี้ยงดีสิริปญฺโญวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระสุรินทร์อินมณีสุเมโธวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระอนุชิตหอมทองอโนมคุโณวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระอภิรัตน์แววแขกิตฺติปญฺโญวัดบางรักใหญ่คณะจังหวัดนนทบุรี
27พระอมรพงศ์อุมาลีชยธมฺโมวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระอัศวินโรจน์สนธิกุลถาวโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระเกริกพลเฉลิมกลั่นวิสุทฺธสีโลวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
30พระเกียรติวงษ์ฤทธิ์ฐานิสฺสโรวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระณัฐพงศ์พ่วงสุดธมฺมวโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
32พระกันตวิชญ์จงกิจจานนท์จนฺทธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
33พระกันน์ปานจุไรญาณวีโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระกานต์นิธิฤทธิ์ดีสุเมโธวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
35พระกานตพงศ์แสงสว่างวรโชโตวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระกิตติพงศ์ปานพิมพ์สุทฺธสทฺโธวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระคมกริชอุทัยโรจนรัตน์ปภสฺสโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
38พระจำรองโยกัลยาฐาวิโรวัดพุทโธภาวนาคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระจิตติเกียรติโกวิทคุณสมฺปนฺโนวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระฉัตรชัยอภิชัยมงคลอรุโณวัดลำโพคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระชนะพลใจเอี่ยมอาวุธธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระชฤชัยสืบดาชยธมฺโมวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระชัยรัชเงาศรีอริยธมฺโมวัดพูนพิมลราชคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระณัฐนันท์เลิศวิริยพันธ์สุธีโรวัดลาดปลาดุกคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระณัฐพงศ์จันทร์จรัสสุขจนฺทโกวัดบางแพรกคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระณัฐพลเลิศลาวีขนฺติธมฺโมวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระกรภัทร์เต็มรักคุณวีโรวัดเต็มรักสามัคคีคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระณัฐศิษฐ์ธรรมสรณะสกุลปญฺญาวชิโรวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
49พระดนุสรณ์พึ่งโพธิ์กิตฺติปญฺโญวัดบางไผ่คณะจังหวัดนนทบุรี
50พระเดโชชัยแก้วเปียอคฺคเตโชวัดละหารคณะจังหวัดนนทบุรี